Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

24 lutego 2010 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nich 18 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tuliszków.
Eliminacje rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski, który przywitał wszystkich oraz życzył powodzenia wszystkim uczestnikom. Po nim głos zabrał Komendant Gminny OSP Marek Mazurek,
który przedstawił zasady przeprowadzenia eliminacji, opowiedział o wszystkich regułach oraz w imieniu komisji konkursowej w składzie:
Marek Mazurek- Przewodniczący
Tomasz Pałasz- Sekretarz
Bolesław Mazurek- członek
Magdalena Potrzebowska- członek
przywitał wszystkich uczestników turnieju.
Następnie rozdał testy, przygotowane zarówno dla szkół podstawowych jak i gimnazjów.
Wszyscy uczestnicy rozwiązali test przed czasem, prezentując wysoki poziom, o czym mogą świadczyć wyniki. I tak w kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce zajęła Milena Marciniak ze SP w Tarnowej,
2 miejsce Katarzyna Kowalska ze SP w Ogorzelczynie,
3 miejsce Lidia Derda ze SP w Tarnowej.
Natomiast w kategorii gimnazjów:
1 miejsce zajęła Andżelika Druszcz z gimnazjum w Grzymiszewie,
2 miejsce Agata Wojtaszek z gimnazjum w Grzymiszewie,
3 miejsce Katarzyna Derda również z gimnazjum w Grzymiszewie.
Warto dodać, iż osoby które zajęły pierwsze dwa miejsca będą reprezentować Gminę i Miasto Tuliszków na szczeblu powiatowym.
24 lutego 2010 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Czytaj więcej...

Forum Rolnicze z udziałem Wiceministra Andrzeja Plocke

22 lutego 2010 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyło się forum rolnicze z udziałem Wiceministrem Kazimierzem Plocke. Na spotkanie z rolnikami przybył również:
Andrzej Grzyb- poseł UE
Ireneusz Niewiarowski- senator RP
Irena Tomaszak-Zesiuk- Poseł na Sejm RP
Tomasz Nowak- Poseł na Sejm
Zbigniew Dolata- Poseł na Sejm
Bolesław Maćkowiak- Dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
Marek Pańczyk- Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Ryszard Bartosik- Starosta Tureckiego
Burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele samorządu lokalnego
przedstawiciele organizacji rolniczych i rolnicy
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Grzegorz Ciesielski, który jako gospodarz przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie gości. Pokrótce scharakteryzował Gminę i Miasto Tuliszków, rozpoczynając tym samym oficjalnie forum rolnicze.
Jako drugi głos zabrał Marek Pańczyk, który to skierował do ministra serię pytań dotyczących przyszłości funduszy strukturalnych po 2013 r. oraz działania rządu w celu wyrównania dopłat do rolnictwa i plonów referencyjnych.
Minister Andrzej Plocke dość obszernie wypowiedział się na ten temat, określając działania rządu oraz działania ustawodawcze niezbędne do uregulowania tej materii.
Oprócz Marka Pańczyka, pytania do przedstawicieli władz mieli również Zbigniew Dolata, Stanisław Bryl, Marian Bońka, Krzysztof Karwacki, Danuta Kałużna, Tomasz Kusiak, Werbiński Julian, Paweł Zielonka, Jerzy Kryszak, Henryk Tylman, Bogdan Kowalski. Pytania najczęściej dotyczyły problemów branży mleczarskiej, odszkodowań za szkody wyrządzone przez kopalnie odkrywkowe, reformy KRUS oraz monitoringu cen produktów rolnych.
Odpowiedzi na zadane pytania podjęli się zarówno reprezentanci polskiego i europejskiego parlamentu, a także przedstawiciele instytucji zasiadający również na sali.
Dyskusja pomimo tego, że żarliwa, przeprowadzona była w sposób merytoryczny i uporządkowany. Przy okazji rolnicy mieli możliwość usłyszenia wyjaśnień na nurtujące ich pytania.
22 lutego 2010 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyło się forum rolnicze z udziałem Wiceministrem Kazimierzem Plocke.

Czytaj więcej...

Pomoc dla pogorzelców

Prośba o pomoc
We wtorek, 26 stycznia zapaliło się wnętrze drewnianego domu w Smaszewie. Spaleniu uległy dokumenty i ubrania, a pięcioosobowa rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.
W związku z powyższym apeluję o pomoc finansową i rzeczową.
Podaję nr konta bankowego otworzonego specjalnie w tym celu w Banku Spółdzielczym w Koninie, Oddział w Tuliszkowie:
Zbigniew i Edwarda Pęcherzewscy,
Smaszew,
nr konta 77 8530 0000 0900 0222 2000 0010
/-/ Grzegorz Ciesielski
Burmistrz G. i M. Tuliszków
Prośba o pomoc
We wtorek, 26 stycznia zapaliło się wnętrze drewnianego domu w Smaszewie. Spaleniu uległy dokumenty i ubrania, a pięcioosobowa rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.
W związku z powyższym apeluję o pomoc finansową i rzeczową.
Podaję nr konta bankowego otworzonego specjalnie w tym celu w Banku Spółdzielczym w Koninie, Oddział w Tuliszkowie:
Zbigniew i Edwarda Pęcherzewscy,
Smaszew,
nr konta 77 8530 0000 0900 0222 2000 0010
/-/ Grzegorz Ciesielski
Burmistrz G. i M. Tuliszków

Spotkanie Noworoczne

20 stycznia 2010 roku w Sali Bankietowej Państwa manickich odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowi podsumowanie poprzedniego roku, ale jest również okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Spotkanie otworzył Grzegorz Ciesielskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, który powitał gości i podsumował rok 2009. Jego wypowiedź uzupełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Magdalenę Potrzebowską – informatyka Gminy i Miasta.
Następnie odbyła się uroczysta gala wręczenia Statuetek zwycięzcom Plabiscytu Burmistrza w następujących kategoriach:
- Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej;
- Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym;
- Rolnik Roku – za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne; wprowadzanie innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz;
- Talent Roku – za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży;
Nominację do wyróżnienia mogły zgłaszać:
- jednostki organizacyjne Gminy Tuliszków;
- organizacje pozarządowe;
- inne jednostki otrzymujące wsparcie finansowe;
- osoby fizyczne;
- inne podmioty.
Werdykt Kapituły Plebiscytu odczytywali Radni RM w Tuliszkowie, a Statuetki wręczali: Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Piotra Hryniuk, Przewodniczący RM.
W pierwszej kategorii - FIRMA ROKU zwyciężyła Firma Jakuba Janickiego z Tuliszkowa.
W kategorii SPONSOR ROKU zwycięzcą okazała się Piekarnia „Kasztelan” z Tuliszkowa.
ROLNIKIEM ROKU ogłoszono Tomasza Szulca ze Smaszewa.
Z kolei Statuetkę w kategorii TALENT ROKU otrzymała Wioletta Pigulska z M-GOK w Tuliszkowie.
Po tej części spotkania nastąpiło podsumowanie kulturalnych wydarzeń minionego roku, którego dokonał Mirosław Rojek – dyrektor M-GOK w Tuliszkowie. Następnie odczytał on werdykt Kapituły „Janusza z Tuliszkowa” Statuetki Człowieka Kultury roku 2009. Przyznano ją:  Dominice Bałdyce, Marcie Lewandowskiej, Anicie Szablewskiej i Adrianowi Pawłowskiemu,  którzy od 8 lat aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy, jako członkowie zespołu teatralnego: najpierw grupy „Kubusie”, a następnie „Wyobraźnia”. W swojej działalności zrealizowali ponad 10 spektakli, za które otrzymali nagrody. Największe osiągnięcia to nagrody jako zespół dziecięcy na: Międzypowiatowych Przeglądach Teatrów Dziecięcych w Dobrej i  Wielkopolskim Przeglądzie Teatrów o laur „Konińskiego Smoka”. Jako zespół młodzieżowy otrzymali: nagrodę na Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych „Gest” w Zagórowie, nagrodę na Przeglądzie Teatrów „Złota Maska” w Poznaniu. W roku ubiegłym zespół otrzymał główną nagrodę wójta Kazimierza Biskupiego. Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach w naszej gminie.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na cześć artystyczną. W monodramie „Shirley Valentine”, wystąpiła Izabela Noszczyk aktorka teatralna i filmowa, znana między innymi z serialu „Na Wspólnej”.
20 stycznia 2010 roku w Sali Bankietowej Państwa manickich odbyło się Spotkanie Noworoczne,

Czytaj więcej...

Konkurs dla organizacji pożytku publicznego

TULISZKÓW, DNIA 19 stycznia 2010 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 2 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/152/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy na rok 2009/2010 Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Tuliszkowa w zakresie:
A. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkoleń, treningów, turniejów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków:
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 70 000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 19 lutego 2010 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w roku 2008 w kwocie
82 000 zł, w 2009 r. w kwocie 80 000 zł,
· zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia systematycznych zajęć
szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach propagujących aktywność ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków.
B. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 6 000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 19 lutego 2010 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w roku 2008 nie udzielono dotacji, w 2009 r. w kwocie 5 000 zł,
C. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10.000 zł
- termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2010 r.
- termin złożenia oferty – do dnia 19 lutego 2010 r.
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. i 2009r.- na realizacje tego samego rodzaju zadania nie udzielono dotacji w roku 2008 i 2009.
- zadanie wymaga w szczególności – współpracy z osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, zajęcia sportowo – rekreacyjne muszą stanowić element programu profilaktycznego, który winien być skonsultowany i zatwierdzony przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie.
TULISZKÓW, DNIA 19 stycznia 2010 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Spotkanie Wigilijne 2009

20 grudnia 2009 roku na tuliszkowkim rynku odbyło się kolejne już Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Rozpoczęła Małgorzata Grześkiewicz, która przywitała wszystkich przybyłych gości.
Uroczystość rozpoczęły Wioletta Pigulska oraz Monika Kozłowska, które zaśpiewały kolędy. Po nich dla wszystkich zebranych również zaśpiewały zespoły wokalne "Jesień" z Tuliszkowa, Charytatywne Forum Kobiet oraz Studio Piosenki z MGOK w Tuliszkowie.
Podczas sesji Rady Miejskiej poprzedzającej spotkanie wigilijne, radni i sołtysi na bombkach pisali życzenia dla mieszkańców gminy. Podczas spotkania życzenia na bombkach napisali Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk, ks. Stanisław Nowak,  przewodniczący RM Piotr Hryniuk oraz Burmistrz  Grzegorz Ciesielsk, a także Wioletta Pigulska oraz Monika Kozłowskai. Bombki z życzeniami zawiesili na choinkach, razem z nimi przyozdobienia choinek dokonali mieszkańcy Gminy i Miasta Tuliszków.
Po tej części przyszedł czas na składanie życzeń przez poseł Irenę Tomaszak-Zesiuk oraz Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorza Ciesielskiego, którzy to również symbolicznie przełamali się opłatkiem.
Na koniec wszyscy zebrani zostali zaproszeni na posiłek przygotowany przez Panie z sołectwa Tarnowa.
Można było też zrobić sobie zdjęcie na saniach ze św. Mikołajem. W rolę św. Mikołaja wcielił się Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Bogdan Kubacki, a sanie dostarczył Stefan Markiewicz.
Ciasto na wigilijny stół dostarczyła Piekarnia Kasztelan z Tuliszkowa, a upominki dla mieszkańców przygotowała Świetlica Socjoterapeutyczna "Top Secret". Przez cały czas można było wziąć udział w loterii zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin "Promyk" w Tuliszkowie
20 grudnia 2009 roku na tuliszkowkim rynku odbyło się kolejne już Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Rozpoczęła Małgorzata Grześkiewicz, która przywitała wszystkich przybyłych gości.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin