Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

13 stycznia 2011 r. w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te są wręczane co roku parom małżeńskim z 50-letnim stażem. W 2011 roku medal taki został przyznany 14 parom z terenu gminy i miasta Tuliszków, które w 2010 roku obchodziły złote gody. Uroczystość rozpoczęła Halina Patrzykąt- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Po niej głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, który pogratulował parom.
Następnie Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Maćkowski udekorowali małżeństwa obchodzące złote gody. medale otrzymali:
1. Kazimiera i Jan Badowscy
2. Genowefa i Eugeniusz Dąbrowscy (nieobecni)
3. Bronisława i Eugeniusz Drzewieccy
4. Janina i Władysław Klimczak
5. Maria i Benedykt Kruccy
6. Marianna i Marian Larek
7. Danuta i Józef Małolepszy
8. Krystyna i Józef Pawlak
9. Antonina i Zygmunt Pawlak
10. Cecylia i Józef Radeccy
11. Helena i Jan Szczap (nieobecni)
12. Jadwiga i Stanisław Targańscy
13. Zofia i Zygmunt Tarłowscy (nieobecni)
14. Czesława i Piotr Wojnarowski
Po wręczeniu medali zebrani goście wznieśli toast szampanem za kolejne 50 lat oraz odśpiewali tradycyjne 100 lat. Specjalnie dla par wystąpił zespół "Jesień" z MGOK w Tuliszkowie, który zaśpiewał niezapomniane przeboje, sprawiając że niejednemu jubilatowi łza zakręciła się w oku. Na koniec zaproszono wszystkich na poczęstunek.
13 stycznia 2011 r. w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość wręczenia medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rozdz. VIII pkt 3 i 5 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XL/287/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011”, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25)
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ww. ustawy
na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
A. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkoleń, treningów, turniejów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków:
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 40.000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2011 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 9 lutego 2011 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009 r. i 2010 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w roku 2009 w kwocie
80.000 zł, w 20010 r. w kwocie 80.000 zł,
· zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia systematycznych zajęć
szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach propagujących aktywność ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 10:10
B. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 5.000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2011 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 9 lutego 2011 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w 2009 r. w kwocie 5.000 zł, w 2010 r. w kwocie 6.000
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 10:15
C. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10.000 zł
- termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2011 r.
- termin złożenia oferty – do dnia 9 lutego 2011 r., godz. 10:00
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009r. i 2010r.- na realizacje tego samego rodzaju zadania nie udzielono dotacji w roku 2009, w 2010 roku udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł.
- zadanie wymaga w szczególności – współpracy z osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, zajęcia sportowo – rekreacyjne muszą stanowić element programu profilaktycznego. Program winien być wcześniej skonsultowany i zatwierdzony przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie i załączony do oferty.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2011 r. o godz. 10:20
Oferty należy składać na formularzu ofertowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6 poz. 25). Powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków komisja ds. rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w 2011 r., przy rozpatrywaniu ofert będzie w szczególności uwzględniać:
Celowość oferty
Liczbę odbiorców
Udział środków własnych
Promocję poza terenem gminy Tuliszków
Dostępność
Złożone oferty zostaną rozpatrzone do 14 lutego 2011 r., a rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie oraz stronach internetowych www.tuliszkow.pl oraz www.bip.tuliszkow.pl
Treść ogłoszenia
UWAGA
W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI TECHNICZNYMI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ I UMIESZCZENIE OGŁOSZENIA W DNIU 20 STYCZNIA 2011 R. TERMIN SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIETY NA 11 LUTEGO 2011 R. GODZINY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Tuliszków

W pierwszą niedzielę roku, rok w rok na terenie całego kraju ma miejsce akcja charytatywna organizowana przez Jurka Owsiaka oraz fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra grała, aby zebrać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrelogicznymi.
WOŚP grała również na terenie gminy Tuliszków. Sztab orkiestry tworzyli nauczyciele Zespołu Szkół w Tuliszkowie mgr Iwona Bartczak, mgr Agnieszka Naglewska,  mgr Aneta Urbaniak,  mgr Ewa Jasińska, mgr Emilia Marucha oraz prowadząca finał Beata Żarna- Kotschmarow. 64 wolontariuszy z Zespołu Szkół w Tuliszkowie przez cały dzień zbierało pieniądze na orkiestrę do puszek. Przez cały dzień wolontariusze byli częstowani ciepłymi napojami oraz ciastem ufundowanym przez ZS w Tuliszkowie.
.
O 18:00 w sali bł. Edwarda, udostępnione przez ks. proboszcza Stanisława Nowaka, odbył się finał WOŚP. Podczas finału WOŚP w Tuliszkowie zaprezentowali się uczniowie i absolwenci ZS w Tuliszkowie, którzy przedstawili utwory instrumentalne na keybordach i skrzypcach, przedstawienie pantonimy pt. "Kim jesteś dokąd zmierzasz" w wykonaniu grupy Amozylis, przedstawienie pantonimy pt. "Walka z grawitacją".
Pokaz również urządził Turkowski Klub Karate prezentując układy. Nie mogło także zabraknąć przedszkolaków, którzy pod opieką mgr Bożeny Pielesiak również wzięli udział w WOŚP. Całość koordynowała Dyrektor ZS w Tuliszkowie mgr Halina Wenc oraz Wicedyrektor mgr Krzysztof Konieczka.
Podczas finału WOŚP w Tuliszkowie wręczono również rozstrzygnięcia w ogłoszonym przez burmistrza konkursie na Najładniejszą Iluminację Świąteczno-Noworoczną. Komisja w składzie: Małgorzata Grześkiewicz- MGOK Tuliszków, Ewa Skubiszewska- MGOK Tuliszków, Andrzej Pilarczyk- UGiM Tuliszków dokonała wizytacji na zgłoszonych posesjach dokonując oceny iluminacji świetlnych. Wobec tego, iż wszystkie iluminacje prezentowały podobny poziom Komisja przyznała wszystkim uczestnikom konkursu jednakowe nagrody, którymi były bony towarowe w kwocie 100 zł. Tym samym nagrodę otrzymali:
Elżbieta Anastaziak z Tarnowej
Elżbieta i Robert Pawliccy z Tuliszkowa
Dawid Radziemski z Imiełkowa
Oprócz konkursu iluminacji wręczono nagrody w konkursie sylwestrowym, który odbył się podczas spotkania noworocznego. Nagrody w postaci bonów zakupowych w kwocie 50 zł otrzymali Stefan Lędzki oraz Arleta Jesiołkiewicz.
Łącznie na terenie gminy i miasta Tuliszków zebrano 7.292,20 zł; 12,74 €  7,12 £ oraz złoty kolczyk.
Jak widać mieszkańcy Gminy Tuliszków mają dobre serca i zawsze można na nich liczyć.
W pierwszą niedzielę roku, rok w rok na terenie całego kraju ma miejsce akcja charytatywna organizowana przez Jurka Owsiaka oraz fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra grała, aby zebrać pieniądze na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrelogicznymi.

Czytaj więcej...

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Wszystkich zainteresowanych gminą Tuliszków zapraszamy do lektury Statystycznego Vademecum Samorządowca, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczne.
Zapraszamy do lektury
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Wszystkich zainteresowanych gminą Tuliszków zapraszamy do lektury Statystycznego Vademecum Samorządowca, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczne.
Zapraszamy do lektury

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków 2010

W prawdziwie zimowej scenerii odbyło się 12 grudnia Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. W niedzielne popołudnie przybyli oni do kościoła pw. św. Wita, by na mszy św modlić się o pomyślność.
Po niej, w tuliszkowskiej świątyni wystąpił Zespół Regionalny im. Bartusia Obrochty, w Zakopanem nazywany pieszczotliwie "Bartusiami". Kapela zagrała tradycyjne kolędy i pastorałki góralskie oraz popularne kolędy polskie, a uczestnikom koncertu życzyła szczęścia, w taki sam sposób, jak zwykli to robić po pasterce górale, udający się na podłazy.
Kiedy ucichła muzyka, tłum wyległ na pl. Wolności. Bożonarodzeniowe życzenia mieszkańcom gminy złożyli: ks. prałat Stanisław Nowak, dyrektor domu kultury Mirosław Rojek, a w imieniu samorządowców przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Maćkowski. Łamano się opłatkiem, kosztowano potraw wigilijnych przygotowanych przez pod okiem p. Iwony Marciniak przez gospodynie z Tarnowej i wypieków piekarni "Kasztelan". Mieszkańcy zabrali ze sobą do domów upominki, wykonane przez dzieci na zajęciach Świetlicy Socjoterapeutycznej Top Secret i domu kultury.
Świąteczną dekorację, tysiącmetrowy złoto-srebrny łańcuch wykonali uczniowie ze szkół w Grzymiszewie, Kiszewach, Ogorzelczynie, Smaszewie, Tarnowej i Tuliszkowie.
W prawdziwie zimowej scenerii odbyło się 12 grudnia Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków.

Czytaj więcej...

Wojewoda odznaczył zasłużonych Wielkopolan

Na co dzień pracują na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz propagowania idei świadomego życia społecznego. Reprezentują Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej i Urzędy Gmin i Miast. To właśnie pracowników tych instytucji wojewoda wielkopolski Piotr Florek uhonorował, przyznanymi przez Prezydenta RP odznaczeniami państwowymi za wzorowe i sumienne wykonywanie pracy zawodowej.
Podczas uroczystości wojewoda wręczył 47 medali. Zasłużonym Wielkopolanom wojewoda przekazał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi, Krzyż Zesłańców Sybiru oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.
Wśród odznaczonych byli także samorządowcy gminy Tuliszków. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały następujące osoby:
Bolesław Mazurek– Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Danuta Jesiołkiewicz– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie
Halina Miklaszewska– Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Radecka– inspektor
Halina Patrzykąt– inspektor
Krystyna Gębicka– inspektor
Elżbieta Fabjańska– inspektor
Natomiast Srebrny medal za Długoletnią Służbę otrzymała Anna Nawrocka– Skarbnik Gminy i Miasta Tuliszków.
Wojewoda podziękował wszystkim odznaczonym za zaangażowanie i trud oraz życzył kolejnych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Na co dzień pracują na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz propagowania idei świadomego życia społecznego.

Czytaj więcej...

Plebiscyt

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:
1. Firma Roku- za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej.
2. Sponsor Roku- za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Rolnik Roku- za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne, wprowadzanie  innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętności pozyskiwania środków z zewnątrz.
4. Talent Roku- za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży.
Poniżej załączamy regulamin oraz wniosek plebiscytu.
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszą iluminację świąteczno- noworoczną 2010

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ogłasza konkurs na
"Najładniejszą iluminację świąteczno-noworoczną posesji".
Właściciele posesji, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni dokonać w terminie do 27 grudnia 2010 r. Zgłoszenia swojej posesji u sołtysa lub w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków pok. Nr 15.
Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza przeprowadzi lustrację posesji w terminie 28-31 grudnia 2010 r. ,a następnie dokona oceny i nagrodzi najładniejsze iluminacje świąteczne.
Ogłoszenie

Czytaj więcej...

Podsumowanie konkursu "Muzyczny Miś"

23 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Muzykalny Miś”. Został on zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i skierowany do najmłodszych obywateli miasta Turek i powiatu tureckiego. Zadaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat było wykonanie za pomocą kredek misia w jakikolwiek sposób powiązanego z muzyką – śpiewającego, tańczącego czy też grającego na instrumencie. Temat nie był przypadkowy. Jak wiadomo ten rok należy do Fryderyka Chopina, stąd też pomysł na Muzykalnego Misia.
Tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu było szczególne ze względu na pierwszy mały jubileusz. To już piąta jego edycja. Ogłaszany jest co roku i rozstrzygany zawsze w listopadzie, ponieważ 25 listopada na całym świecie obchodzi się Dzień Pluszowego Misia.
Początkowo konkurs był skierowany do uczniów klas I i II szkół podstawowych, jednak od trzeciej edycji ogłaszany jest wśród przedszkolaków. Satysfakcjonujący jest fakt, iż z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem jest ilość nadsyłanych do Biblioteki prac plastycznych. W tym roku było ich aż 367, a gdyby podsumować wszystkie prace z pięciu edycji – 1465. Wyboru najciekawszych prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, której, jak dotąd, nieprzerwanie od pierwszej edycji przewodniczyła Agnieszka Wilkanowska – plastyk, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. Najważniejsza dla Jury jest samodzielność wykonania pracy. Ocenie podlega również pomysłowość realizacji tematu, estetyka oraz ogólne wrażenie artystyczne. Jury ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych (3-, 4-latki oraz 5-, 6-latki) i w dwóch kategoriach środowiskowych (miasto Turek oraz powiat turecki), przyznając po jednej nagrodzie i jednym wyróżnieniu w każdej z kategorii. W przypadku prac zasługujących na uznanie przyznawane są dodatkowe wyróżnienia.
Nadesłane prace były jak zwykle piękne, kolorowe i tak fantazyjne, że trudno było wyłonić zwycięzców. W końcu udało się, a zostali nimi: Aleksandra Wernik (4 lata) - Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Oskar Rosiak (6 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Zuzanna Urbaniak (4 lata) - Przedszkole w Tuliszkowie i Kinga Kolenda (6 lat) - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Miłaczewie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Martyna Siwczyńska (4 lata) - Przedszkole Samorządowe nr 3 w Turku, Aleksandra Pietrzak (6 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Bartosz Czubiński (4 lata) - Przedszkole w Tuliszkowie oraz Kamil Kaczorowski (5 lat) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie. Uwagę Jury zwróciły również prace: Mariusza Frątczaka (5 lat) - Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku, Oliwii Krysztofowicz (5 lat) – Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku, Natalii Przybył (5 lat) - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Miłaczewie, Miłosza Maleszy (6 lat) – Gminne Przedszkole w Słodkowie, Aleksandry Bartczak (6 lat) - Szkoła Podstawowa w Wyszynie oraz Pawła Łukaszewskiego (6 lat) – Zespół Szkół Publicznych w Dobrej - tym dzieciom postanowiono przyznać wyróżnienia dodatkowe. Dla laureatów oraz towarzyszących im opiekunów Biblioteka przygotowała niespodziankę. Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART – RE z Krakowa zaprezentowali bajkę „Śpiąca Królewna”, od czasu do czasu włączając dzieci do wspólnej zabawy. Po występie bajkowi bohaterowie osobiście wręczyli laureatom nagrody i wyróżnienia. Każdy z nich, oprócz książek i i innych gadżetów, otrzymał pięknie wydany katalog „W świecie Pluszowego Misia” z pracami laureatów wszystkich pięciu edycji misiowego konkursu. Katalog otrzymają ponadto także dzieci nagrodzone i wyróżnione w poprzednich czterech edycjach.
Rozstrzygnięciu tradycyjnie towarzyszyła wystawa prac uczestników tegorocznej edycji.
/-/ Emilia Kaźmierczak
23 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod hasłem „Muzykalny Miś”

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin