Konkurs dla organizacji pożytku publicznego

TULISZKÓW, DNIA 19 stycznia 2010 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 2 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/152/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy na rok 2009/2010 Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”
ogłasza
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Tuliszkowa w zakresie:
A. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacja szkoleń, treningów, turniejów, konkursów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków:
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 70 000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 19 lutego 2010 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w roku 2008 w kwocie
82 000 zł, w 2009 r. w kwocie 80 000 zł,
· zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia systematycznych zajęć
szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach propagujących aktywność ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tuliszków.
B. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych
· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 6 000 zł,
· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2010 r.,
· termin złożenia oferty – do godz. 10:00 dnia 19 lutego 2010 r.,
· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008 r. i 2009 r. -
na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji – w roku 2008 nie udzielono dotacji, w 2009 r. w kwocie 5 000 zł,
C. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10.000 zł
- termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2010 r.
- termin złożenia oferty – do dnia 19 lutego 2010 r.
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2008r. i 2009r.- na realizacje tego samego rodzaju zadania nie udzielono dotacji w roku 2008 i 2009.
- zadanie wymaga w szczególności – współpracy z osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, zajęcia sportowo – rekreacyjne muszą stanowić element programu profilaktycznego, który winien być skonsultowany i zatwierdzony przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie.
TULISZKÓW, DNIA 19 stycznia 2010 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Spotkanie Wigilijne 2009

20 grudnia 2009 roku na tuliszkowkim rynku odbyło się kolejne już Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Rozpoczęła Małgorzata Grześkiewicz, która przywitała wszystkich przybyłych gości.
Uroczystość rozpoczęły Wioletta Pigulska oraz Monika Kozłowska, które zaśpiewały kolędy. Po nich dla wszystkich zebranych również zaśpiewały zespoły wokalne "Jesień" z Tuliszkowa, Charytatywne Forum Kobiet oraz Studio Piosenki z MGOK w Tuliszkowie.
Podczas sesji Rady Miejskiej poprzedzającej spotkanie wigilijne, radni i sołtysi na bombkach pisali życzenia dla mieszkańców gminy. Podczas spotkania życzenia na bombkach napisali Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk, ks. Stanisław Nowak,  przewodniczący RM Piotr Hryniuk oraz Burmistrz  Grzegorz Ciesielsk, a także Wioletta Pigulska oraz Monika Kozłowskai. Bombki z życzeniami zawiesili na choinkach, razem z nimi przyozdobienia choinek dokonali mieszkańcy Gminy i Miasta Tuliszków.
Po tej części przyszedł czas na składanie życzeń przez poseł Irenę Tomaszak-Zesiuk oraz Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorza Ciesielskiego, którzy to również symbolicznie przełamali się opłatkiem.
Na koniec wszyscy zebrani zostali zaproszeni na posiłek przygotowany przez Panie z sołectwa Tarnowa.
Można było też zrobić sobie zdjęcie na saniach ze św. Mikołajem. W rolę św. Mikołaja wcielił się Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców Bogdan Kubacki, a sanie dostarczył Stefan Markiewicz.
Ciasto na wigilijny stół dostarczyła Piekarnia Kasztelan z Tuliszkowa, a upominki dla mieszkańców przygotowała Świetlica Socjoterapeutyczna "Top Secret". Przez cały czas można było wziąć udział w loterii zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin "Promyk" w Tuliszkowie
20 grudnia 2009 roku na tuliszkowkim rynku odbyło się kolejne już Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Rozpoczęła Małgorzata Grześkiewicz, która przywitała wszystkich przybyłych gości.

Czytaj więcej...

Informacja o programie Nauka Pływania uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuliszków

Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania zorganizowanych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tuliszków”, realizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania. Projektem objętych jest 225 uczniów wyłonionych w rekrutacji przeprowadzonej w każdej ze szkół. Uczniowie zostali podzielenia na pięć 45 osobowych grup. Każda z grup objęta została 16 godzinnym kursem nauki pływania w ramach, którego uczniowie poznają elementarne zasady pływania oraz zdobywają umiejętności praktyczne, związane z przebywaniem w wodzie i pod wodą, przeprowadzane są ćwiczenia oswajania się z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe, nauka techniki skoków na nogi do wody.
Podniesieniu ogólnej sprawności fizycznej uczniów służyć będą odbywające się w ramach w/w kursu ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Zajęcia odbywają się od września do grudnia dwa razy w tygodniu po godzinie dla każdej z 45 osobowych grup.
Uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia, opiekę nauczycieli oraz ubezpieczenie. Do przeprowadzenia zajęć nauki pływania zatrudnionych zostało trzech instruktorów pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą szkolna.
Projekt „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków ” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.
Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania

Czytaj więcej...

Plebiscyt

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:
1. Firma Roku- za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej.
2. Sponsor Roku- za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Rolnik Roku- za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne, wprowadzanie  innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętności pozyskiwania środków z zewnątrz.
4. Talent Roku- za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży.
Poniżej załączamy regulamin oraz wniosek plebiscytu.
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza plebiscyt w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

Złote gody

19 listopada 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Mannickich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń prezydenckich za długoletnie pożycie małżeńskie.
Uroczystość rozpoczęła z-ca kierownika USC Halina Patrzykąt, która powitała wszystkich. Po niej głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Burmistrz wspomniał o roli jakie odgrywają różne pokolenia w życiu społecznym, oraz jak ważną komórką społeczną jest rodzina. Wskazał, iż do sukcesów potrzebna jest współpraca wielu ludzi i wielu pokoleń, a długoletnie związki, takie jak złote gody, dają przeświadcznie o wartościach wspólnego życia.
Głos zabrała również wieloletnia kierownik USC, aktualna radna miejska, Jadwiga Poprawska, która złożyła gorące życzenia.
Po tej części uroczystości nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń, które wręczył Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Sekretarz Urzędu Bolesław Mazurek, wieloletnia kierownik USC i aktualna radna Jadwiga Poprawska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk. Odznaczenia 50 lecia pożycia w związku małżeńskim zostały przyznane następującym parom:
1. Bekalarz Jerzy i Czesława
2. Buczyński Józef i Marianna
3. Durkiewicz Jan i Zofia
4. Filipiak Józef i Cecylia
5. Gronostaj Sławomir i Marianna
6. Janaszkiewicz Stanisław i Helena
7. Janiszewki Jan i Irena
8. Kokociński Narcyz i Barbara
9. Kowalczyk Zenon i Krystyna
10.Kuśmierek Zdzisław i Krystyna
11.Michalak Józef i Aleksandra
12.Michalak Zygmunt i Zofia
13.Molka Jan i Irena- nieobecni
14.Nowak Piotr i Marianna
15.Pawlicki Józef i Helena
16.Podębski Ryszard i Marianna
17.Połatyński Jan i Teresa
18.Przybył Zenon i Krystyna
19.Sobacz Jan i Helena
20.Szczap Jan i Jadwiga
21.Trocha Wacław i Helena
22.Włodarski Ryszard i Natalia
23.Włodarski Zygmunt i Marianna
24.Wojtkowiak Edmund i Barbara
25.Wągiel Józef i Marianna
Po wręczeniu odznaczeń zaśpiewano wspólnie "Sto Lat" przy współudziale zespołu "Jesień" z Tuliszkowa. Toastowi towarzyszyła lampka szampana.
Następnie zespół jesień zaprezentował przygotowany na tą okazję repertuar.
Po występie "Jesieni" przyszedł czas na posiłek oraz tort.
Po sutym posiłku jubilaci znaleźli siły, aby potańczyć wspólnie. Tym samym dali przykład, iż nic tak nie wpływa na długowieczność i zdrowie jak długoletnia miłość.
19 listopada 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Mannickich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń prezydenckich za długoletnie pożycie małżeńskie.

Czytaj więcej...

11 listopada Dzień Niepodległości

1 listopada 2009 r. jak w całej Polsce, tak i w Tuliszkowie obchodzono uroczystość odzyskania niepodległości połączoną z przygotowaniami do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, którą to będziemy obchodzić w 2010 r.. Jak co roku uroczystości odbywały się na tuliszkowskim rynku. Rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Wita w Tuliszkowie.
Po mszy świętej osoby zebrane na obchodach mogły obejrzeć przygotowany przez nauczycielki z Zespołu Szkół w Tuliszkowie, Sylwię Zielińską-Sikorę, Ewę Jasińską i Anetę Urbaniak, film pt. „Tuliszków i Niepodległa”. Po emisji filmu głos zabrał Burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski, który nawiązał zarówno do czasów, kiedy Polska walczyła o własną niepodległość, jak i wielkiej krzywdy, jaką polski naród wycierpiał wskutek istnienia takich miejsc jak Katyń.
Po przemówieniu burmistrza rozpoczął się program przygotowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Tuliszkowie, który pod opieką Małgorzaty Grześkiewicz i Jarosława Durkiewicza przygotowały: Dominika Bałdyka, Anita Szablewska, Marta Lewandowska, Wioletta Pigulska, Monika Kozłowska i Adrian Pawlicki.
Po programie artystycznym głos zabrała Pani Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk przypominając jak ważnym świętem jest Dzień Niepodległości.
Gmina Tuliszków włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Katyń ocalić od zapomnienia”, polegającej na wsadzeniu 21473 Dębów Pamięci na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej. Ilość Dębów odpowiada liczbie ofiar Katynia. Taki dąb został również posadzony w Tuliszkowie. Poświęcony został kapitanowi Franciszkowi Majewskiemu, urodzonemu w Tuliszkowie i zamordowanemu w Katyniu. Już od niedzieli mieszkańcy Tuliszkowa i okolicznych miejscowościi mogli składać podpisy na akcie erekcyjnym. Złożyli na nim również podpisy Poseł Na Sejm RP Irena Tomaszak-Zesiuk, burmistrz G.i M. Tuliszków Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Ks. Prałat Stanisław Nowak, Podporucznik Józef Kościelak oraz przedstawiciel młodzieży Adrian Pawłowski.
Podpisany Akt Erekcyjny został zapakowany do tuby.Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki i Jana Pawła II.
Po złożeniu wiązanek dokonano uroczystego zakopania Aktu Erekcyjnego pod Dębem Pamięci oraz odsłonięcia tablicy upamiętniającej kapitana Franciszka Majewskiego.
Tym samym i Tuliszków ma swoich bohaterów, którym można podziękować za "wolność naszą i Waszą"
1 listopada 2009 r. jak w całej Polsce, tak i w Tuliszkowie obchodzono uroczystość odzyskania niepodległości połączoną z przygotowaniami do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, którą to będziemy obchodzić w 2010 r..

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin