Kurenda

Osoby, które poniosły straty w uprawach rolnych związane z suszą, jaka wystąpiła w 2008 roku, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie (pok. Nr 7) do dnia 10 października 2008 roku
Do wniosku należy dołączyć:
1. Ksero nakazu płatniczego za 2008 roku,
2. Ksero opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał,
3. Protokół oszacowania strat.
/-/Kierownik M-GOPS
Osoby, które poniosły straty w uprawach rolnych związane z suszą, jaka wystąpiła w 2008 roku, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie (pok. Nr 7) do dnia 10 października 2008 roku
Do wniosku należy dołączyć:
1. Ksero nakazu płatniczego za 2008 roku,
2. Ksero opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał,
3. Protokół oszacowania strat.
/-/Kierownik M-GOPS

Program Uczeń na wsi

Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza nabór wniosków do programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko wiejskie poprzez poprawę warunków kształcenia oraz umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej.
Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy Tuliszków.
W przypadku nieletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
I. Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:
1. Przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym  wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,
2. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:
- opłaty za naukę (czesne),
- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
- dojazdów do szkoły.
Materiały informacyjne, formularze wniosków i oświadczeń są do pobrania w :
- Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków
- na stronie internetowej www.pefron.org.pl – zakładka „Programy PFRON”/Uczeń na wsi,
- na stronie internetowej www.tuliszkow.pl
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, punkt informacyjny, codziennie w godzinach 7.30 – 15.30, w terminie do dnia 30 września 2008 roku.
Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza nabór wniosków do programu „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Czytaj więcej...

Zakończenie wakacji 2008

Zespół Active wyszedł na scenę tuliszkowskiego amfiteatru około kwadrans po godzinie dwudziestej. Po krótkiej instalacji sprzętu zespół rozpoczął koncert. Pomimo tego, że na początku widownia siedziała sztywno na ławeczkach, już kilka minut później młodzież skakała w rytmach muzyki dyskotekowej pod sceną.

Czytaj więcej...

Gminno - Parafialne Dożynki 2008 r.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kaplicy we Wróblinie o godz. 16:00. Około 17:00 w stronę strażnicy ruszył z kaplicy korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę ze Spicimierza oraz zespół Wrzos z Grzymiszewa.
Za nimi, w bryczce jechali starostowie dożynek Barbara Radzimska oraz Bolesław Wszędybył wraz z proboszczem Stanisławem Nowakiem oraz Burmistrzem Grzegorzem Ciesielskim. W dożynkowym korowodzie nie mogło zabraknąć reprezentacji sołectw z wieńcami, za którymi podążali zaproszeni goście prowadzeni przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Hryniuka.
Kiedy na placu przed remizą OSP Wróblina wszyscy zajęli swoje miejsca, Burmistrz dokonał oficjalnego otwarcia Gminno-Parafialnych Dożynek 2008. Po tej części starostowie wprowadzili wieńce dożynkowe. W tym roku swoje wieńce wystawiło 9 sołectw (Grzymiszew, Ogorzelczyn, Smaszew, Wróblina, Piętno, Krępa, Sarbicko, Tarnowa i Ruda) oraz miasto Tuliszków. Wieńce postawiono na balach słomy, prezentując je zebranej widowni.
Po wprowadzeniu wieńców starostowie dożynek wręczyli chleb burmistrzowi
Aby tradycji stało się zadość, Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM i Proboszczem wspólnie pokroił chleb, który zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy dożynek.
Następnie każda z delegacji zaprezentowała swój wieniec publiczności, przechodząc z nim środkiem placu.Po uroczystej prezentacji wieńców jury w składzie: Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, probosz Stanisław Nowak oraz starostowie Barbara Ratajczyk i Bolesław Wszędybył ocenili przygotowane wieńce. Oficjalnego ogłoszenia wyników dokonał proboszcz tuliszkowskiej parafii Stanisław Nowak. Jury po namyśle za najlepiej przygotowany wieniec uznało wieniec gospodarzy, czyli sołectwa Wróblina.
Na dożynkach wręczono również odznaczenia dla rolników "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego". Odznaczenia te w 2008 roku otrzymało dwóch rolników. Sołtys Kiszew Piotr Grzeszczak oraz sołtys Sarbicka Romuald Ochocki. Wręczenia odznaczeń dokonali radni powiatowi w osobach Bohdana Radeckiego oraz Zdzisława Cichego, którym asystował Burmistrz Grzegorza Ciesielskiego.
Podczas dożynek ogłoszono również wyniki konkursu "Na najładniejszą posesję Gminy Tuliszków 2008 r." Zgłoszono do konkursu 6 posesji. I miejsce zajęła posesja Teresy Janowskiej z Ogorzelczyna. II miejsce zajęła posesja Państwa Agnieszki i Krzysztofa Górskich ze Smaszewa, natomiast III miejsce posejsa Piotra Frankowskiego z Tarnowej. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy oraz ufundowane przez poseł Irenę Tomaszak Zesiuk nagrody w postaci książek o ogrodnictwie. Pozostali uczestnicy, czyli Grażyna i Zbigniew Janiszewscy z Nowego Światu, Jerzy Klejna z Tarnowej oraz Jan Darul z Tarnowej otrzymali podziękowania.
Za kultywowanie tradycyjnych pieśni obrzędowych, kultury wiejskiej oraz całokształ działalności wręczono nagrodę zespołowi Wrzos z Grzymiszewa, którą wręczył  Burmistrz oraz Przewodniczący RM. W imieniu zespołu nagrodę odebrała Pani Helena Poleszczuk.
Po tej części głos zabrali zaproszeni goście, po których zespół Wrzos zaprezentował tradycyjne, dożynkowe pieśni. Tak zakończono część oficjalną. Część artystyczną rozpoczął występ orkiestry ze Spicimierza.
O 20:00 rozpoczął się koncert formacji disco polo "Voyager", autorów takich przebojów jak "Polskie Dziewczyny" czy "Marianna".
Na sam koniec odbyła się zabawa taneczna dla uczestników dożynek, na której można było potańczyć do późnych godzin nocnych.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kaplicy we Wróblinie o godz. 16:00. Około 17:00 w stronę strażnicy ruszył z kaplicy korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę ze Spicimierza oraz zespół Wrzos z Grzymiszewa.

Czytaj więcej...

Konkurs na Najładniejszą Posesję Gminy Tuliszków w 2008 r.

Rozstrzygnięcia dokonała powołana przez burmistrza Komisja Konkursowaw składzie:
Mirosław Rojek- przewodniczący
Hanna Grześkiewicz- członek
Krystyna Gębicka- członek
Jadwiga Poprawska- członek
Tomasz Mackowski- członek
Magdalena Marendziak- członek
Do konkursu stanęło 6 posesji:
Posesja Jerzego Klejny z Tarnowej,
Posesja Jana Darula z Tarnowej,
Posesja Piotra Frankowskiego z Tarnowej,
Posesja Teresy Janowskiej z Ogorzelczyna,
Posesja Agnieszki i Krzysztofa Górskich,
Posesja Zbigniewa Janiszewskiego z Nowego Światu.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone jak co roku, podczas Gminno -Parafialnych Dożynek.
1 miejsce zajęła posesja Teresy Janowskiej z Ogorzelczyna.
2 miejsce przypadło posesji Państwa Agnieszki i Krzysztofa Górskich ze Smaszewa, natomiast 3 miejsce posesja Piotra Frankowskiego z Tarnowej.
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, dyplomy oraz ufundowane przez poseł Irenę Tomaszak Zesiuk nagrody w postaci książek o ogrodnictwie. Pozostali uczestnicy, czyli Grażyna i Zbigniew Janiszewscy z Nowego Światu, Jerzy Klejna z Tarnowej oraz Jan Darul z Tarnowej otrzymali podziękowania.
Rozstrzygnięcia dokonała powołana przez burmistrza Komisja Konkursowaw składzie:

Czytaj więcej...

Spartakiada MDP

18 lipca 2008 roku w Grzymiszewie odbyła się Gminna Spartakiada MDP. Była ona wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze uczestniczyła w niej grupa z niemieckiego miasta Wiesmoor, która przebywała w tym czasie na obozie integracyjnym. Po drugie odbywała się ona zgodnie z zasadami CTiF, czyli międzynarodowego regulaminu zawodów strażackich.
Spatakiada miała miejsce na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Rozpoczęła się od wprowadzenia drużyn na teren zawodów. Spartakiada składała się z dwóch etapów. Pierwszego o charakterze bojowym i rozgrywanego zgodnie z regulaminem CTiF oraz części zabawowej czyli biegu w workach i przeciągania liny.
W strażackie szranki stanęły dwie drużyny kobiece MDP Piętno orz MDP Wróblina. W kategorii chłopców zgłosiło się 6 drużyn: MDP Tuliszków, MDP Wróblina, MDP Piętno, MDP Kiszewy, MDP Grzymiszew oraz JF Wiesmoor. Jednak MDP Grzymiszew startowała poza zawodami, jako że w jej szeregach znalazło się kilku zawodników powyżej 16 lat.
Zadanie, jakie stanęło przed młodymi strażakami polegało na pociągnieciu linii węży pod tunelem i równoważni.
Kolejna para musiała za pomocą hydronetek napełnić wodą zbiorniki znajdujące się za tarczami. To zadanie sprawiło wielu drużyną nie lada kłopoty.
Na sam koniec drużyna musiała ustawić elementy wyposażenia strażackiego w miejscach przypisanych im za pomocą rysunków, a także zawiązać węzły, które są niezbędne dla działalności ratowniczej strażaków.
Kiedy zakończono część bojową, przystapiono do kolejnej konkurencji, którą było przeciąganie liny. Trzeba przyznać, iż żadnej z drużyn nie brakowało zaciętości, dlatego też walka była zaciekła.
Po linach przyszła kolej na biegi w workach. Bieg miał charakter sztafetowy, czyli zawodnik dobiegał w worku na drugą stronę toru i przekazywał worek koledze lub koleżance z drużyny.
Dużo śmiechu wywoływały niezgrabne upadki. Jednak zawodnik z Grzymiszewa po upadku za linią mety, doznał kontuzji, dając kolegą z OSP możliwość zaprezentowania umiejętności ratowniczych. Na szczęście kontuzja nie była poważna.
Po skończeniu wszystkich dyscyplin, nastąpiło wręczenie pucharów,  medali oraz nagród.
Klasyfikacja medalowa w poszczególnych dyscyplinach przedstawiała się nastepująco:
Zawody MDP wg regulaminu CTiF:
Kategoria dziewcząt:
1 miejsce- MDP Piętno
2 miejsce - MDP Wróblina
Kategoria chłopców:
1 miejsce- MDP Kiszewy
2 miejsce- MDP Wróblina
3 miejsce- JF Wiesmoor
4 miejsce- MDP Tuliszków
5 miejsce- MDP Piętno
Przeciąganie liny:
Kategoria dziewcząt:
1 miejsce- MDP Piętno
2 miejsce- MDP Wróblina
Kategoria chłopców:
1 miejsce- MDP Tuliszków
2 miejsce- MDP Kiszewy
3 miejsce- JF Wiesmoor
4 miejsce- MDP Wróblina
Biegi w workach:
Kategoria dziewcząt:
1 miejsce- MDP Wróblina
2 miejsce- MDP Piętno
Kategoria chłopców:
1 miejsce- MDP Tuliszków
2 miejsce- MDP Grzymiszew
3 miejsce- MDP Kiszewy
4 miejsce- MDP Wróblina
5 miejsce- MDP Piętno
6 miejsce- JF Wiesmoor
Zdobywczynie I miejsca- dziewczęta z MDP Piętno
Zdowbywczynie II miejsca- dziewczęta z MDP Wróblina
Zdobywcy I miejsca- MDP Kiszewy
II miejsce- druzyna MDP Wróblina
Zdobywcy III miejsca- JF Wiesmoor (Niemcy)
18 lipca 2008 roku w Grzymiszewie odbyła się Gminna Spartakiada MDP. Była ona wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze uczestniczyła w niej grupa z niemieckiego miasta Wiesmoor, która przebywała w tym czasie na obozie integracyjnym. Po drugie odbywała się ona zgodnie z zasadami CTiF, czyli międzynarodowego regulaminu zawodów strażackich.

Czytaj więcej...

Zgrupowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski i Niemiec

Od 11 do 20 lipca 2008 roku w gminie Tuliszków odbyło sięZgrupowanie Młodziezowych Drużyn Pożarniczych z gminy Tuliszków oraz z niemieckiego Wiesmoor. Zgrupowanie odbyło się w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
Oficjalne rozpoczęcie zgrupowania odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie. Tam też było miejsce zakwaterowania zgrupowania. Organizatorem zgrupowania była jednostka OSP Grzymiszew, która koordynowała cały obóz.
Spotkanie miało na celu zacieśnienie nawiązanej wcześniej współpracy polsko-niemieckiej oraz pozytywne zaprezentowanie regionu. Spotkanie miało także za zadanie uświadomienie młodzieży, konieczności nauki i poznawania języków obcych. Jednak głównym celem było rozwijanie stosunków interpersonalnych młodych ludzi.
Młodzież czynnie uczestniczyła w życiu obozu poprzez powołanie Rady Obozu, wykonywanie prostych czynności w stołówce, prowadzenie kroniki obozu oraz pełnienie służby na terenie obiektu.
Podczas obozu młodzież odiwedziła Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, Licheń, Kruszwicę oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Turku i w Koninie. Młodzież przeszła kurs pierwszej pomocy i obejrzała sprzęt policyjny.
Całość obozu integracyjnego miała podsumowanie podczas Spartakiady MDP, która odbyła się 18 lipca.
Podczas oficjalnego zakończenia obozu, które odbyło się 19 lipca 2008 r., wręczono dyplomy i podziękowania, a także szereg upominków.
Poniżej kilka zdjęć z obozu integracyjnego:
Od 11 do 20 lipca 2008 roku w gminie Tuliszków odbyło sięZgrupowanie Młodziezowych Drużyn Pożarniczych z gminy Tuliszków oraz z niemieckiego Wiesmoor. Zgrupowanie odbyło się w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego stowarzyszenia Promyk

20 czerwca w restauracji Manicckich odbyło się zakończenie roku szkolnego zorganizowane dla dzieci ze Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Promyk".
Zakończenie roku zorganizowali Państwo Maniccy, którzy dla dzieci i rodziców zasponsorowali lody oraz napoje. Takie zakończenie roku pozwoliło porozmawiać rodzicom o planach na wakacje, wymienić się opiniami, a dzieciakom sprawiło dużo radości. W końcu które dziecko nie lubi lodów.
20 czerwca w restauracji Manicckich odbyło się zakończenie roku szkolnego zorganizowane dla dzieci ze Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Promyk".

Czytaj więcej...

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Tarnowej

Zawody odbyły się we wsi Tarnowa, która to była gospodarzem zawodów. Swój udział w zawodach zgłosiło 12 drużyn męskich i 2 kobiece.
Sędziowania zawodów podjęli się druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Turku z pomocą członków straży z terenu gminy Tuliszków. W rolę komentatora wcielił się burmistrz Grzegorz Ciesielski, jednocześnie Prezes Związku Miejsko-Gminnego OSP w Tuliszkowie.
Zawody rozpoczął Komendant Miejsko Gminny OSP Marek Mazurek, który wprowadził drużyny na plac zawodów i zgłosił Prezesowi gotowość do przeprowadzenia zawodów.
Na wstępie Komisja Weryfikacyjna dokonała weryfikacji zgłoszonych zawodników, sprawdzając przynależność do jednostek oraz wymagany wiek zawodników.
Zawody rozpoczął start drużyn żeńskich z OSP Sarbicko i OSP Krępa w sztafecie pożarniczej. Jako pierwsza wystartowała drużyna OSP Krępa, jednak nieporozumienie wśród zawodniczek, spowodowało znaczą stratę punktów. po nich wystartowały dziewczęta z OSP Sarbicko, które pokonały tor bezbłędnie.
Kolejnym punktem zawodów była sztafeta pożarnicza mężczyzn. Wzięło w niej udział 12 jednostek:
OSP Gadowskie Holendry, OSP Grzymiszew, OSP Sarbicko, OSP Tuliszków, OSP Kiszewy, OSP Krępa, OSP Tarnowa, OSP Ogorzelczyn, OSP Smaszew, OSP Piętno, OSP Ruda i OSP Wróblina.
Po sztafecie przyszedł czas na część bojową. Jako pierwsze do rywalizacji stanęły panie. OSP Krępa tym razem okazała się lepsza
Po kobietach do części bojowej przystąpili panowie. W części bojowej najlepszy wynik uzyskała jednostka OSP KrępaPrzyszedł czas na podsumowanie wyników. W czasie gdy Komisja Sędziowska podliczała punkty, tradycyjnie w basenach z wodą lądowali co niektórzy druhowie, wrzucani tam przez swoich kompanów.
Po wprowadzeniu oddziałów na plac przez komendatna gminnego Marka Mazurka, przystapiono do odczytania wyników.
Błąd druzyny kobiet z  OSP Krępa w sztafecie pożarniczej zadecydował o tym, iż OSP Sarbicko miała więcej punktów, zajmując w klasyfikacji ogólnej drużyn żeńskich 1 miejsce.
Zarówno OSP Tuliszków i OSP Wróblina miały p otyle samo punktów, jadnak w związku z tym, iż OSP Wróblina uzyskała więcej punktów w części bojowej, a zgodnie z regulaminem te punkty są ważniejsze, to właśnie OSP Wróblina uzyskała 1 miejsce. Drugim miejscem musieli się pocieszyć druhowie z OSP Tuliszków.
Zawody odbyły się we wsi Tarnowa, która to była gospodarzem zawodów. Swój udział w zawodach zgłosiło 12 drużyn męskich i 2 kobiece.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin