Konkurs pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków

poniedziałek, 14, wrzesień 2009
Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009r.
Konkurs odbywa się na podstawie: art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r Nr 96; poz. 873 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/151/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 r.
1. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert oraz powierzenie zadań na aktywizacje i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych, dotyczących organizacji zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowych oraz rewalidacyjnych zgodnie z regulaminem zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
2. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 zł
3. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty przyjmowania ofert przez komisję, którą powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. Konkurs zostanie rozpatrzony zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Oferty należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków w terminie do 15 października 2009 r. do godziny 10:00 w kopercie z napisem „KONKURS OFERT: Realizacja zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych 2009 r. na terenie gminy Tuliszków”.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, o godz. 12:00.
Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2009 r..
Jako formę realizacji zadania przyjmuje się powierzenie zadania.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z podpisaną umową i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.
5. W roku 2008 i 2009 nie realizowano zadań o podobnym charakterze w ramach konkursu ofert.
Tuliszków, 15 września 2009 r.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych w 2009 r. na terenie gminy Tuliszków
Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków
ogłasza otwarty konkurs ofert
na zlecenie realizacji zadań publicznych
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009r.
Konkurs odbywa się na podstawie: art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3; ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r Nr 96; poz. 873 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XXII/151/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 r.
1. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert oraz powierzenie zadań na aktywizacje i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych, dotyczących organizacji zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowych oraz rewalidacyjnych zgodnie z regulaminem zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
2. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 5 000 zł
3. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty przyjmowania ofert przez komisję, którą powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków. Konkurs zostanie rozpatrzony zgodnie z regulaminem konkursu zamieszczonym na www.tuliszkow.pl oraz dostępnym w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Oferty należy składać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie. Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków w terminie do 15 października 2009 r. do godziny 10:00 w kopercie z napisem „KONKURS OFERT: Realizacja zadania pn. Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych 2009 r. na terenie gminy Tuliszków”.
Otwarcie ofert nastąpi w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, o godz. 12:00.
Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2009 r..
Jako formę realizacji zadania przyjmuje się powierzenie zadania.
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z podpisaną umową i rozliczone w terminie wskazanym w umowie.
5. W roku 2008 i 2009 nie realizowano zadań o podobnym charakterze w ramach konkursu ofert.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin