KOMUNIKAT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

czwartek, 07, wrzesień 2017

Szanowni Państwo,

W oczekiwaniu na przepisy umożliwiające przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy ponieśli w sierpniu 2017 r. szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, MRiRW informuje o zatwierdzonym już naborze wniosków o pomoc dla gospodarstw, w których wystąpiły szkody w wyniku wiosennych przymrozków.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą:

1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl<http://www.arimr.gov.pl/> ).

Powyższa pomoc będzie udzielana:

* w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
* poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Podstawa prawna: § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.poz. 187, z późn. zm.).

Źródło: MRiRW

Tadeusz Gebler

Kierownik BP ARiMR w Turku

BP 293 TUREK

IP 70604

tel. (063) 280-21-04

fax (063) 289-17-48

ul. Komunalna 2; 62-700 Turek

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin