Rada Miejska zbierze się 27 marca

piątek, 23, marzec 2018

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie informuje, że w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 16.00 w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat /projekt 6/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych /projekt 7/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF GiM Tuliszków na lata 2018-2021/projekt 8/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej GiM Tuliszków na 2018r. /projekt 9/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Tuliszków na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych /projekt 10/.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad XL Rady Miejskiej.

 

Zawiadomienie (pobierz).

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin