Ochotnicza Straż Pożarna w Kiszewach

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kiszewy sięga okresu międzywojennego. W tym czasie w wolnej i niepodległej ojczyźnie zaczęły licznie powstawać różnego rodza­ju organizacje i stowarzyszenia.

W roku 1928 ówczesny kierownik miejscowej szkoły Sta­nisław Chojnacki był jednym z tych, który widział konieczność założenia straży w Kiszewach. W krótkim czasie została powoła­na do życia nowa jednostka. Na czele jako prezes stanął jej zało­życiel, a pierwszym naczelnikiem został wybrany Piotr Woliński.

W związku z brakiem funduszy na zakup podstawowego wyposażenia jednostki, zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu składki wśród okolicznych mieszkańców, co pozwoliło na uzy­skanie funduszy za które została zakupiona sikawka ręczna oraz beczki do transportu wody.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej druhowie strażacy dokonali wyboru kolejnego prezesa straży, którym został Józef Sikorski. W 1939 roku po wkroczeniu i zajęciu ziem pol­skich przez wojska niemieckie wiele jednostek strażackich zostało zmuszonych do zawieszenia swojej działalności. Ich los podzieliła także straż w Kiszewach. Dopiero po zakończeniu wojny tj. w 1945 roku, jednostka na nowo rozpoczyna swoją działalność. Przez najbliższe dwa lata nastąpiła reorganizacja druhów i jednostki, a w roku 1948, pod­czas walnego zebrania został wybrany nowy prezes w osobie Szczepana Łojewskiego i naczelnika Mariana Łukasiewicza. Za­rząd podjął decyzję o budowie pierwszej murowanej strażnicy. Prace postępowały w bardzo szybkim tempie dzięki czemu już 25 czerwca 1950 roku nastąpiło uroczyste otwarcie powstałej re­mizy strażackiej.

Podczas kolejnych wyborów do władz jednostki w roku 1961 prezesem został Czesław Sobieraj, a naczelnikiem Tadeusz Żmijewski. W tym czasie dzięki zebranym środkom władze doko­nały zakupu motopompy M-400. W trzy lata później podczas ko­lejnych wyborów prezesem został wybrany Jan Markiewicz, a na­czelnikiem Szczepan Markiewicz. Zarząd dokonał kolejnych uzu­pełnień sprzętu, zakupiono także ręczną syrenę alarmową. Z koń­cem lat sześćdziesiątych wykonano prace remontowe w budynku remizy polegające na jej odmalowaniu.

Lata siedemdziesiąte oraz osiemdziesiąte to okres licznych zmian w składzie zarządu jednostki w Kiszewach. Kolejnymi pre­zesami miejscowej straży byli: Edward Kordylewski, Jan Mar­kiewicz, Zdzisław Sikorski, Szczepan Łojewski i Jan Wojnarowski.

W roku 1982 jednostka wzbogaciła się o nową motopompę typu M-800. Rozrastająca się straż oraz napływ kolejnego sprzętu gaśniczego spowodował podjęcie w 1985 roku przez zarząd z pre­zesem Zdzisławem Sikorskim oraz z naczelnikiem Tadeuszem Maciaszkiem decyzji o budowie nowej remizy strażackiej. Dla tej ważnej idei udało pozyskać się pomoc finansową z Funduszu Ro­zwoju Rolnictwa sołectwa Kiszewy, z Funduszu Prewencyjnego PZU w Koninie, z budżetu gminy oraz od samych druhów i oko­licznych mieszkańców, którzy własnoręcznie przystąpili do wzno­szenia budynku remizy.

W dniu 21 sierpnia 1991 roku miało miejsce uroczyste od­danie do użytku nowej strażnicy, która znacznie wpłynęła na po­prawę warunków lokalowych miejscowej jednostki OSP.

W roku następnym jednostka z Kiszew weszła w posiada­nie kolejnej motopompy oraz, dzięki staraniom zarządu, zakupio­no także samochód bojowy marki Żuk.

W roku 1994 jednostka zakupiła pierwszy w swojej długiej historii sztandar. Uroczystość jego poświecenia została połączona z poświęceniem wcześniej nabytego pojazdu i odbyła się 3 wrze­śnia 1995 roku.

Obecnie budynek remizy wykorzystywany jest nie tylko przez druhów strażaków, ale także przez miejscową szkołę pod­stawową. W ostatnich latach strażnica została odnowiona we­wnątrz i na zewnątrz.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiszewach jest ważnym ogniwem przeciwpożarowym na terenie gminy Tuliszków. Położona na styku dwóch powiatów zabezpiecza okoliczne miejscowości i gospodarstwa. Straż liczy sobie 28 członków czynnych i 2 honorowych. Funkcje prezesa pełni Grzegorz Maciejewski, a naczelnika Tadeusz Maciaszek.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin