Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krepie datuje się na 1913 rok, na okres, gdy ziemie polskie znajdowały się jeszcze pod zaborami. W tym trudnym czasie dla społeczeństwa polskiego grupa mieszkańców wsi: Maciej Adamczyk, Teofil Kowalski, Bronisław Patrzykąt, Władysław Patrzykąt i Józef Pilarczyk po­stanowili założyć jednostkę strażacką.

Już wkrótce po jej powstaniu szeregi druhów strażaków li­czyły 23 członków. Pochodzili oni nie tylko z Krępy, ale także z okolicznych miejscowości jak: Nowy Świat i Zgoda.

Podczas pierwszych wyborów do władz straży, na funkcję prezesa został wybrany Leon Kitzman, pierwszym naczelnikiem mianowano Macieja Adamczyka.

Już w 1914 roku zarząd jednostki, podjął decyzję o budo­wie strażnicy, która była konieczna dla dalszego dobrego funkcjonowania straży pożarnej. Jak się okazało strażnica ta miała służyć strażakom przez najbliższe 69 lat.

W roku następnym został zakupiony pierwszy sprzęt prze­ciwpożarowy, jednostka otrzymała także sztandar, który został ufundowany przez Stefana Kitzmana, syna prezesa. W pierwszych latach działalności straż wykonywała swoje obowiązki, które wy­nikały ze statutu. Lata II wojny światowej oraz okupacji niemiec­kiej spowolniły rozwój jednostki strażackiej w Krepie. W tym okresie uległ zniszczeniu m.in. historyczny sztandar. Drużyna wznowiła pełną działalność po zakończeniu wojny w 1945 roku.

Do 1955 roku funkcję prezesa OSP w Krepie sprawowali: ksiądz Nowicki, Władysław Lebiodziński i Stanisław Macudziński, a naczelnikiem po Macieju Adamczyku w 1955 roku został Władysław Patrzykąt piastujący to stanowisko 18 lat. Zarząd po­łożył duży nacisk na szkolenie fizyczne członków jednostki. Pod­czas najbliższych powiatowych zawodów strażackich drużyna z OSP Krępa zajęła I miejsce. Dzięki temu sukcesowi miejscowa jednostka wzbogaciła się o sikawkę ręczną którą otrzymała w na­grodę za osiągnięte wyniki.

W 1955 roku w wyniku następnych wyborów prezesem pozostał Zygmunt Pilarczyk, natomiast na nowego naczelnika wybrano Władysława Chojnackiego. Władze te, dzięki zgroma­dzonym składkom druhów oraz pomocy finansowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku dokonały zakupu motopom­py, która była niezbędna do prowadzenia skutecznych akcji gaśni­czych. Uroczyste przekazanie nowego sprzętu odbyło się 19 sier­pnia 1962 roku. W późniejszym czasie zarząd jednostki dokonał kolejnego zakupu, którym była syrena alarmowa.

W 1969 roku Władysław Chojnacki zrezygnował z funkcji naczelnika miejscowej straży. Jego miejsce zajął Ryszard Nowic­ki

Rozwój jednostki postępował w dość szybkim tempie. Z roku na rok przybywało sprzętu gaśniczego, tym samym stara remiza stawała się niewystarczająca. W 1969 roku odbyło się ogólne zebranie druhów i mieszkańców wsi, na którym podjęto dyskusję na temat budowy nowej remizy strażackiej. W końcu zapadła decyzja ojej budowie. Rozpoczął się okres zbierania fun­duszy oraz gromadzenia materiałów budowlanych. Dopiero w 1978 roku ruszyły pierwsze prace budowlane, które jednak przebiegały w bardzo wolnym tempie.

W 1982 roku druhowie strażacy dokonali wyboru kolej­nych władz jednostki. W ich wyniku prezesem został Henryk Łuczak, a naczelnikiem został Henryk Żabierek. Nowe władze szyb­ko przystąpiły do prac budowlanych dążąc do szybkiego ukoń­czenia budowy. Udało się cel ten osiągnąć w następnym roku or­ganizując, 3 lipca uroczystości oddania nowego gmachu remizy w Krepie do użytku publicznego.

W 1987 roku podczas wyborów do zarządu OSP kolejnym prezesem w historii jednostki został Czesław Kurzawa a naczelni­kiem Stefan Patrzykąt. Zarząd kierowany przez tych druhów pra­cował do 1994 roku, wówczas prezesem wybrano Józefa Patrzy-kąta, a naczelnikiem Stefana Patrzykąta. Władze te zakończyły rozpoczęte wcześniej prace nad podłączeniem wody do remizy. W 2004 roku miało miejsce walne zebranie na którym druhowie dokonali ponownej zmiany składu zarządu. W jej wyniku preze­sem został Andrzej Łusiaczyk, wiceprezesem oraz naczelnikiem Józef Patrzykąt.

Skład ten kieruje działalnością miejscowej jednostki do dnia dzisiejszego. W 2005 roku zarząd dokonał zakupu pierwsze­go w historii straży w Krepie wozu bojowego marki Żuk, który znacznie poprawił mobilność druhów strażaków. W następnej kolejności przeprowadzono prace remontowe przy remizie, wy­remontowano kuchnię, a także wybudowano zbiornik bezodpły­wowy. W kolejnym roku dzięki pomocy Burmistrza Gminy i Mia­sta Tuliszków oraz z własnych składek dokonano wymiany sto­larki okiennej oraz drzwiowej, wybudowano sanitariaty i wyko­nano inne drobne prace remontowo-naprawcze. Wszystkie zostały wykonane własnoręcznie przez druhów i mieszkańców Krępy.

Rok 2007 był szczególny w historii jednostki ze względu na organizację przez miejscową jednostkę gminnych zawodów sportowo-pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzię­ki długoletniemu wysiłkowi i prowadzeniu regularnych ćwiczeń, gospodarze wystawili do zawodów dwie drużyny: żeńską i męską. Spisały się fantastycznie zajmując I miejsca w zawodach. W tym samym roku OSP w Krepie wystąpiła o dofinansowanie projektu: „Internetowy świat dla ludzi różnych dat". W roku 2008 jednost­ka, wygrywając konkurs, rozpoczęła realizację tego projektu. Od tej pory remiza stanowi centrum życia kulturalno-oświatowego dla okolicznej społeczności nie tylko zamieszkałej w Krepie.

W tym samym roku miały miejsce dalsze prace remonto­we, które doprowadziły do budowy kotłowni i założenia instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto zakupiono sprzęt nagłośnienio­wy i komputerowy. Te prace doprowadziły do otwarcia w maju 2008 roku świetlicy internetowej. Zorganizowano także warsztaty muzyczno-teatralne.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krepie jest waż­nym ogniwem sieci jednostek stojących na straży bezpieczeństwa okolicznej społeczności Gminy Tuliszków. Wykonując działania statutowe jest animatorem życia kulturalnego, i edukacyjnego. Udostępnia swoją świetlicę na pracę dla różnych kół zaintereso­wań oraz oferuje mieszkańcom otwartą salę komputerowo-internetową.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin