Ochotnicza Straż Pożarna w Piętnie

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piętnie sięgają po­łowy lat sześćdziesiątych. W tym czasie miał miejsce groźny po­żar, który strawił kilka gospodarstw wiejskich. Była to ogromna motywacja do utworzenia jednostki strażackiej. Po kilku wcze­śniejszych zebraniach, z inicjatywy Tadeusza Macikowskiego w dniu 3 marca 1964 roku zwołano zebranie, podczas którego powołano jednostkę OSP w miejscowości Piętno.

Z chwilą powstania w szeregi straży wstąpiło 38 ocho­tników, z których wybrano pierwszy zarząd na czele którego sta­nęli: Tadeusz Macikowski-prezes, Jan Jop-naczelnik oraz Czesław Wawrzyn iak zastępca naczelnika.

Pierwszymi krokami podjętymi przez zarząd były starania pozyskanie działki pod budowę remizy strażackiej. W krótkim czasie OSP otrzymała taki teren od Państwowego Funduszu Zie­mi, a druhowie strażacy przystąpili do rozbiórki murów po starej gorzelni. Jednocześnie mieszkańcy wsi dobrowolnie się opodat­kowali z myślą o budowie strażnicy. W krótkim czasie udało się także zarządowi dokonać wszelkich formalności urzędowych niezbędnych   do   rozpoczęcia  budowy.   Wykonano   dokumentacji przystąpiono do gromadzenia materiałów budowlanych.

Pierwsze prace budowlane rozpoczęto w 1967 roku. Były one wykonywane w czynie społecznym, którymi kierował druh Wacław Chrzuszcz. Większość materiałów budowlanych  straż zakupiła ze środków własnych, resztę sfinansował Urząd Miasta i Gminy w Tuliszkowie oraz Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Turku. Także własnym sumptem wykonano prace wykończeniowe zatrudniając fachowców tylko w przypadku konieczności wykonania robót specjalistycznych.

W roku 1971, jeszcze podczas budowy remizy druhowie strażacy dokonali wyboru kolejnego zarządu. Na stanowisku naczelnika Jana Jopa, zastąpił Ryszard Wągiel. Nowy zarząd wykonał już tylko prace wykończeniowe. W 1972 roku gotową remizę oddano do użytku publicznego. Jednostka otrzymała niezbędne pomieszczenia do składowania i przechowywania sprzętu gaśni­czego oraz prowadzenia zebrań, szkoleń i działalności kulturalno-oświatowej. Nowy budynek pozwalał także na prowadzenie dzia­łalności przynoszącej określone profity finansowe.

W 1983 roku nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Tym razem druhowie wybrali nowego zastępcę naczelnika w osobie Edwarda Janczewskiego. Zarząd wykonał ogrodzenie działki, na której stała remiza, zakupił także urządzenia socjalne oraz otyn­kował budynek strażnicy od strony zewnętrznej. Prace były moż­liwe dzięki pomocy PZU w Koninie. Z tych funduszy wyremon­towano zbiornik przeciwpożarowy, który następnie ogrodzono.

W tym czasie OSP w Piętnie liczyła 41 członków, dyspo­nowała motopompą M-800 i przyczepą, wężami W-75 oraz W-52, hełmami, mundurami bojowymi i wyjściowymi, posiadała rów­nież drobny sprzęt gaśniczy. Prowadziła szkolenia ogólne oraz na obiektach. Wyodrębniła ze swojego składu drużynę: biorącą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, która zajęła w nich II, IV i VI miejsca. Posiadała także sześcioosobową Młodzieżową Dru­żynę Pożarniczą.

W roku 1990 nastąpiła kolejna zmiana w składzie zarządu. Na stanowisko prezesa został wybrany Andrzej Toda, wiceprezesem został Marian Iwański, naczelnikiem Ryszard Wągiel. Do­tychczasowy prezes Tadeusz Macikowski został honorowym prezesem OSP w Piętnie.

W tym samym roku jednostka wzbogaciła się o wybudo­wany garaż, który powstał dzięki pomocy Gminy Tuliszków i miał służyć jako obiekt pomocniczy. W 1993 roku Zarząd Straży wystąpił do Zarządu Gminnego ZOSP RP z prośbą o przydział pierwszego wozu bojowego dla jednostki. Dzięki pomocy Komendy Wojewódzkiej PSP w Koninie do Piętna trafił Star 29. Pojazd wymagał jednak gruntownego remontu, który został niezwłocznie wykonany przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych, nadwozie przekazała zaś Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów".

Dzięki temu 11 września 1994 roku nastąpiło uroczyste przekaza­nie pojazdu do jednostki w Piętnie.

W nocy z 30 na 31 marca 1998 roku miejscowa straż po­niosła dotkliwą stratę. W budynku remizy wybuchł pożar trawiąc salę taneczną i część zaplecza kuchennego. Całkowitemu znisz­czeniu uległ dach oraz stolarka okienna i drzwiowa, a także pod­łogi, tynki i instalacja elektryczna. Dzięki otrzymanemu odszko­dowaniu oraz pomocy druhów i miejscowej społeczności remizę odbudowano i odnowiono w bardzo krótkim czasie.

W roku 2001 na wniosek zarządu OSP, Burmistrz Miasta i Gminy w Tuliszkowie przekazał w użyczenie jednostce strażac­kiej w Piętnie zabytkowy park w tej miejscowości, gdzie w 2003 roku druhowie wybudowali scenę i wraz z młodzieżą oczyścili teren przygotowując miejsce do letnich imprez kulturalnych. Po dzień dzisiejszy strażacy dbają o zabytkowy park wykonując wie­le prac porządkowych i pielęgnacyjnych.

W roku 2003 podczas obchodów 75-lecia istnienia OSP w Kiszewach odbyły się zawody strażackie podczas których pry­mat w gminie potwierdziła jednostka z Piętna zajmując II miejsce w rywalizacji chłopców i I miejsce w rywalizacji drużyn seniorskich.

W dniu 12 czerwca 2004 roku druhowie z Piętna brali udział w uroczystościach związanych z konsekracją Bazyliki w Licheniu. W tym samym roku jednostka obchodziła 40-lecie istnienia. W związku z tym jubileuszem 20 czerwca odbyły się uroczystości zapoczątkowane mszą świętą. W dalszej części miały miejsce przemówienia i życzenia od zaproszonych gości, wręcze­nie medali i odznaczeń oraz zawody sportowo-pożarnicze, które uświetniły obchody.

W roku 2005 podczas obchodów „Dnia Strażaka" i Dni Tuliszkowa złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa" został odznaczony prezes OSP w Piętnie Andrzej Toda.

W roku kolejnym, dnia 10 marca, podczas zebrania spra­wozdawczo-wyborczego druhowie dokonali wyboru nowego za­rządu jednostki. Cieszący się dużym zaufaniem Andrzej Toda po raz kolejny został wybrany prezesem, wiceprezesem został Zbigniew Gradecki (prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSP, od 25 marca członek zarządu, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Turku oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu), funkcję naczelnika powierzono Józe­fowi Prymasowi, a zastępcą naczelnika został Jacek Hoch.

Ważnym wydarzeniem dla jednostki w Piętnie było wy­różnienie wiceprezesa jednostki Zbigniewa Gradeckiego odzna­czeniem „Złoty Znak Związku OSP RP" podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu 29 kwietnia 2006 roku.

W tym samym roku przy budynku remizy trwały prace przy budowie garażu dla otrzymanego wcześniej Stara 29. Budy­nek wznoszony był siłami samych druhów dzięki dofinansowaniu przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego. W sierpniu przy współ­pracy z prezesem i zarządem Miejsko-Gminnym OSP w Tulisz­kowie, jednostka OSP w Piętnie została wyznaczona na gospoda­rza I Spartakiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Tuliszków. Podczas rywalizacji w kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna z Piętna, wśród chłopców drużyna OSP Piętno wywalczyła II miejsce.

Od 2006 roku strażacy z Piętna biorą udział w organizo­wanych w Turku Powiatowych Przeglądach Kronik OSP i kon­kursach kronik Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu zdobywając III miejsce i wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich.

W dniu 14 października 2006 roku podczas II Zjazdu Od­działu Powiatowego Związku OSP RP w Turku, druh Zbigniew Gradecki został wybrany prezesem związku na kolejną kadencję.

Z końcem roku 2007 z funkcji prezesa zrezygnował An­drzej Toda. Nowym prezesem podczas zebrania zarządu został wybrany Zbigniew Gradecki. W lutym na stanowisko wiceprezesa powołano Jana Sobisia.

W kolejnych miesiącach przeprowadzono prace moderni­zacyjne w budynku straży. W dniu 25 kwietnia w remizie otwarto dla mieszkańców Piętna Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe, gdzie rozpoczęto kursy językowe, obsługi komputera i inne.

Bardzo ważnym wydarzeniem w 2008 roku było otrzyma­nie przez jednostkę w Piętnie kolejnego wozu bojowego marki Star 200 przekazanego jako darowizna od Komendy Wojewódz­kiej PSP w Poznaniu.

Jednostka OSP w Piętnie jest jedną z lepiej wyszkolonych drużyn pożarniczych na terenie swojej gminy. Choć nie dysponuje najlepszym sprzętem, to na jej koncie zostały odnotowane spekta­kularne sukcesy nie tylko pożarnicze, ale także w dziedzinie życia kulturalno-oświatowego. Każdego roku jednostka czynnie uczest­niczy w świętach kościelnych i państwowych uświetniając je swo­ją obecnością. Jednostka jest ważnym ogniwem działań przeciw­pożarowych na swoim terenie.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin