Informacja o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, z powodu suszy

środa, 26, czerwiec 2019

KURENDA  -  SUSZA

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, z powodu suszy.

Zgodnie z ostatnim komunikatem z systemu monitoringu suszy rolniczej sporządzonym przez IUNG Puławy, na terenie gminy Tuliszków objęte zostały suszą: zboża jare i zboża ozime.

Rolnicy zgłaszający straty powinni we wnioskach wykazać wszystkie uprawy, również te,       w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero.

Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

Ponadto we wniosku o oszacowanie szkód rolnicy posiadający zwierzęta powinni wpisać rzeczywistą lub prognozowaną sprzedaż w całym roku 2019 gatunki zwierząt oraz nazwę uzyskiwanego produktu zwierzęcego będącego produkcją towarową w gospodarstwie.

Na podstawie zebranych zgłoszeń Zespół Komisji będzie prowadził lustracje na polach i na tej podstawie będzie weryfikował powstałe szkody i spisywał protokoły strat. Warunkiem oszacowania przez komisję zgłoszonych przez rolnika strat w poszczególnych uprawach jest zachowanie uprawy do momentu szacowania co umożliwi wykazanie realnych strat  w protokole.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie – punkt informacyjny. Wnioski będą przyjmowane od 27 czerwca 2019r. do dnia 10 lipca 2019r.  w godzinach 800 – 1430. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Druk wniosku o oszacowanie strat można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (Punkt Informacyjny) lub pobrać ze strony internetowej www.tuliszkow.pl

Wniosek o oszacowanie strat

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin