Zespół Interdyscyplinarny

piątek, 09, wrzesień 2011
Burmistrz GiM realizując obowiązek ustawy o przeciwdziałaniu przemocy /Dz. U. Nr 125, poz. 842 z 2010 r./  Zarządzeniem Nr 0050.45.2011 w dniu 01 lipca 2011 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny. Do zadań tego Zespołu należy:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 9 września br. Zespół ukonstytuował się następująco:
1.    Przewodniczący Zespołu – Dariusz Jasiakiewicz – kierownik posterunku Policji w Tuliszkowie
2.    Z-ca Przewodniczącego – Anna Grzelczak – starszy pracownik socjalny MGOP w Tuliszkowie
3.    Członkowie Zespołu:
- Beata Kolenda – kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Turku,
- Justyna Gascon Carreňo – pedagog ZS w Tuliszkowie,
- Anna Łodozyńska – straszy pracownik socjalny MGOPS w Tuliszkowie,
- Agnieszka Warych - straszy pracownik socjalny MGOPS w Tuliszkowie,
- Magdalena Frasunkiewicz - pracownik socjalny MGOPS w Tuliszkowie,
- Alina Przybysz – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin