Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielopolu sięgają roku 1967, kiedy to niewielka grupa mieszkańców wsi podjęła decyzję o powołaniu do życia nowej jednostki pożarnej. Pomysło­dawcą był Wincenty Bazela, ówczesny sołtys. Inicjatywa utwo­rzenia jednostki została poparta przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Turku. W związku z tym w dniu 28 lutego 1967 roku odbyło się pierwsze spotkanie, będące jednocześnie zebraniem założycielskim, na którym wyłoniono zarząd, na czele którego stanęli m.in.: prezes Stefan Mierzwa oraz naczelnik Wa­cław Stasiak. Z początkiem działalności jednostka liczyła 35 dru­hów strażaków.

Pierwszoplanowym zadaniem zarządu było pozyskanie działki pod budowę strażnicy, niezbędnej dla dalszej działalności jednostki strażackiej. Dotychczas zakupiony i pozyskany z Grzymiszewa sprzęt przeciwpożarowy w postaci sikawki konnej był przechowywany w pomieszczeniach należących do Spółdzielni Produkcyjnej i w zabudowaniach druha Tadeusza Piekarskiego.

W 1968 roku jednostka w Wielopolu otrzymała od Ko­mendy Powiatowej w Turku kolejny cenny sprzęt gaśniczy w po­staci motopompy M-400.

Aby w jak najkrótszym czasie pozyskać fundusze na bu­dowę remizy, druhowie strażacy organizowali zabawy taneczne, majówki i inne imprezy plenerowe.

Jeszcze w tym samym roku wybrano Komitet Budowy Strażnicy, na czele którego stanął przewodniczący Stanisław Majewski i jego zastępca Wincenty Bazela. Zadaniem komitetu była organizacja pracy przy budowie i j ej nadzór. Komitet starał się także o pozyskanie funduszy oraz działki, którą wkrótce otrzyma­no z Państwowego Funduszu Ziemi.

Uzyskane wstępne środki finansowe pozwoliły rozpocząć pierwsze prace budowlane, które były wykonywane przez samych strażaków. Dzięki wpływającym kolejnym funduszom od instytu­cji wspierających takich jak: Urząd Gminy, Kółko Rolnicze, Gminna Spółdzielnia oraz PZU prace mogły postępować stale do przodu.

W 1973 roku podczas kolejnych wyborów do zarządu dru­howie wybrali nowego prezesa w osobie Stanisława Majewskie-go, na stanowisku naczelnika pozostał Wacław Stasiak.

W dniu 3 lipca 1975 roku zakończono prace budowlane dokonując uroczystego przekazania obiektu w ręce miejscowej jednostki OSP. Niniejsza uroczystość zgromadziła wielu uczestni­ków z terenu gminy oraz mieszkańców Wielopola. Wzniesiony obiekt zapewnił jednostce odpowiednie warunki do prowadzenia szkoleń i narad dając jednocześnie powierzchnię do przechowy­wania i konserwacji sprzętu bojowego.

W 1978 roku podczas następnych wyborów do zarządu prezesem wybrano Henryka Bazelę.

W roku kolejnym jednostka otrzymała syrenę elektryczną, a rok później pozyskano przyczepę ciągnikową i następną moto­pompę M-800, która użytkowana jest do dnia dzisiejszego.

W krótkim czasie okazało się, że wybudowana strażnica jest zbyt mała, w związku z czym zarząd straży rozpoczął starania o pozyskanie nowych gruntów. Starania zostały uwieńczone suk­cesem. Jednostka zakupiła działkę o powierzchni 18 arów od Wa­cława Gadomskiego i rozpoczęła się rozbudowa remizy, którą częściowo ukończono w 1991 roku.

Od 1987 roku do 2001 zarząd jednostki ulegał częstym zmianom. W tym okresie funkcje prezesa piastowali kolejno Sta­nisław Siwek, Stanisław Fabjański oraz Tadeusz Piekarski. Zmia­ny miały również miejsce na stanowisku naczelnika. Od 1987 roku stanowisko to zajmował Eugeniusz Kowalczyk, a po nim w 1994 roku wybrano Wacława Stasiaka, aby po 2 latach miejsce naczelnika objął Jacek Maćczak. W wyniku wyborów do zarządu w 2001 roku prezesem został ponownie Henryk Bazela, naczelni­kiem wybrano Kilka lat później udało się zarządowi uregulować prawa własnościowe działek, a w 2003 roku jednostka pozyskała swój pierwszy pojazd strażacki marki Żuk.

W ciągu wielu lat poszczególne zarządy kierujące Ochot­niczą Strażą Pożarną w Wielopolu dokładały wiele starań i pracy, aby jednostka funkcjonowała na najwyższym poziomie, dysponu­jąc możliwie jak najlepszym sprzętem. Należy tu wspomnieć

0  takich osobach jak: Stanisław Siwek, Henryk Bazela czy Grze­gorz Ciesielski, który został prezesem straży w Wielopolu w 2006 roku i Henryk Fabjański wybrany na naczelnika także w tym sa­mym roku. Jednocześnie osoby te jak i inni wymienieni prezesi i naczelnicy dbali także o to, aby remiza stanowiła centrum życia kulturalno-oświatowego dla lokalnego społeczeństwa. Miejscowa straż dzięki wyodrębnieniu drużyny sportowej czynnie uczestniczyła i uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując kilkukrotnie w swojej historii wysokie lokaty w zawodach na szczeblu gminnym. Drużyny brały także udział w Rejonowych Zawodach Pożarniczych w Turku reprezentując Gminę Tuliszków.

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Wielopolu kierowa­na jest przez zarząd na czele którego stoi prezes Sebastian Linka, wiceprezes i naczelnik Piotr Piekarski i wiceprezes Artur Wal­czak. Skład osobowy jednostki wynosi 33 członków czynnych i 8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin