Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie

Jednostka Ochotniczej Straży we Wróblinie swoje począt­ki datuje na rok 1914. Została ona powołana do życia w ostatnich miesiącach istnienia zaboru rosyjskiego na ziemiach polskich, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Straż we Wróblinie posiada­ła w tym czasie wspólny zarząd wraz z jednostką z Gadowa. Do­piero w 1917 roku nastąpiło rozdzielenie straży dla obu miejsco­wości, a tym samym powstała samodzielna jednostka strażacka dla Wróbliny i Gadowa. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Jan Gronostaj, Andrzej Fabjański, Jan Majkowski, Tomasz Smura oraz Jan Wawrzyniak.

Podczas pierwszego walnego zebrania druhowie strażacy wybrali historyczny zarząd. Na jego członków wybrano tych, któ­rzy byli organizatorami straży, liczącej w tym czasie 35 członków.

Zarząd ten podjął pierwsze bardzo ważne decyzje dotyczą­ce zakupu sprzętu gaśniczego w postaci sikawki ręcznej oraz beczkowozu na drewnianych kołach obitych obręczami. W tym okresie druhowie strażacy byli inicjatorami wielu imprez jak za­bawy i majówki z których uzyskany dochód oraz datki społeczeń­stwa zostały przeznaczone na zakup pierwszego sztandaru jed­nostki. Od tej pory strażacy z Wróbliny uczestnicząc w świętach kościelnych i państwowych byli reprezentowani przez poczet sztandarowy.

W roku 1925 doszło do zmiany na stanowisku naczelnika. Jana Majkowskiego zastąpił Józef Kolarski, jednak funkcję swoją sprawował tylko 7 miesięcy, po czym druhowie wybrali kolejny zarząd, w skład którego weszli m.in.: Jan Olejniczak-ziemianin z Wymysłowa, Stefan Smura i inni. Władze te widząc ciągły roz­wój jednostki, w roku 1927 podjęły decyzję o budowie strażnicy. Prace ruszyły w bardzo szybkim tempie. Dzięki ofiarności miej­scowego społeczeństwa, nie tylko z Wróbliny, ale także z oko­licznych miejscowości i gospodarstw, wśród których byli ks. Jan Nowicki oraz Bolesław Lisowski ziemianin ze Smaszewa i Ludomił Pułaski ziemianin z Grzymiszewa, prace z każdym miesią­cem posuwały się do przodu. Na szczególne wyróżnienie zasługu­je Bazyli Kiż - nauczyciel, którego nazwisko jako wielkiego orga­nizatora straży we Wróblinie pozostanie na zawsze w pamięci miejscowej społeczności. W roku 1930 ukończono budowę, co pozwoliło zorganizować druhom strażakom uroczystość przeka­zania nowego obiektu do użytku publicznego.

Podczas sprawowania przez Bronisława Pawlaka stanowi­ska naczelnika, jednostka strażacka wykazywała się dużą dyscy­pliną, brała udział we wszystkich akcjach gaśniczych. Dokonano także kolejnych zakupów sprzętu w postaci wozu rekwizycyjnego i beczkowozu żelaznego.

Dnia l września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Po zajęciu przez Niemców ziem polskich możliwość działalności polskich organizacji uległa znacznym ograniczeniom. Wiele z nich zostało zlikwidowanych. Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie w tym okresie również poniosła straty. W 1942 roku dotychczasowy naczelnik Bronisław Pawlak został wywieziony na roboty do Niemiec. Jego obowiązki przejął Jan Wieczorek sprawując funkcje naczelnika do 1947 roku.

Po zakończeniu wojny miejscowi strażacy rozpoczęli od­budowę jednostki pod względem stanu osobowego oraz wyposa­żenia. W roku 1947 został wybrany zarząd w skład którego we­szli: Franciszek Kołodziejek, Piotr Raszewski, Leon Paszewski i inni. Zarząd działał przez najbliższe 10 lat, kiedy to nastąpiły kolejne zmiany. W ich wyniku władzę tworzyli: Bronisław Paw­lak, Franciszek Starczyński, Franciszek Flak i inni.

Zarząd ten postawił przed sobą cel jakim było bardzo gruntowne wyszkolenie druhów strażaków. W związku z tym wprowadzono regularne ćwiczenia bojowe, co zaowocowało w latach następnych podczas prowadzonych akcji gaśniczych.

W 1963 roku druhowie strażacy wysunęli wniosek prze­prowadzenia prac remontowych w budynku remizy lub budowy nowego obiektu. Zarząd przychylił się do rozwiązania dotyczące­go budowy nowej remizy. W pierwszej kolejności jednostka do­konała zakupu gruntów o powierzchni 0,13 ha od Marianny i Ste­fana Wszędybyłów.

W rok później zarząd przeszedł niewielką reorganizację. Nowym prezesem został Stanisław Majkowski. Dotychczasowe­mu prezesowi władze jednostki przyznały tytuł Honorowego Pre­zesa. Jednocześnie powołano komitet budowy nowej remizy.

Kolejne lata, aż do 1967 roku, straż spędziła na pozyski­waniu funduszy, które pokryłyby zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę remizy. Fundusze pozyskiwano po­przez organizację zabaw tanecznych oraz innych imprez plenero­wych, szukano także organizacji, które mogłyby wspomóc budo­wę. W trakcie tych lat nastąpiła kolejna zmiana w zarządzie. Pre­zesem jednostki został Adam Smura. Straż utworzyła w tym cza się drużynę młodzieżową. Był to wynik napływu młodych ludzi w szeregi jednostki.

Dnia 22 września 1968 roku zakończyła się budowa miej­scowej strażnicy. Uroczystość przekazania nowego obiektu zgro­madziła tłumy mieszkańców wsi i okolicznych gromad. Wzięli w niej udział także przedstawiciele władz i członkowie straży.

Dzięki pomocy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tuliszkowie nowa remiza została wyposażona w elektryczną syrenę alarmową.

W roku 1969 straż zakupiła swój pierwszy samochód jed­nak nie zdał on egzaminu i zgodnie z wcześniejszymi umowami został on zezłomowany. Dnia 24 maja następnego roku jednostka otrzymała nowy sztandar, który ze względów ideowych zastąpił przedwojenny.

Dopiero 4 czerwca 1972 roku Ochotnicza Straż Pożarna we Wróblinie doczekała się pierwszego nowego pojazdu bojowe­go, jakim był samochód marki Żuk. Usprawnił on znacznie trans­port druhów i sprzętu do akcji gaśniczych dając tym samym więk­sze szansę na uratowanie ludzkiego życia i dobytku.

W 1978 roku po 21 latach z funkcji naczelnika straży zre­zygnował Franciszek Starczyński, po przeprowadzonych wybo­rach naczelnikiem został Ryszard Guźniczak. W kilka lat później doszło do kolejnych zmian w składzie zarządu, w którym znaleźli się m.in.: Gabriel Serbin, Józef Wawrzyniak, Bolesław Wszędy-był, Zdzisław Raszewski oraz Leszek Pawlak.

W roku 2006 podczas walnego zebrania dokonano dal­szych zmian w zarządzie. Tym razem na stanowisko prezesa zo­stał wybrany Piotr Hryniuk, a naczelnikiem został Andrzej Gorgolewski. Zarząd postawił sobie bardzo ambitne cele, do których należał remont strażnicy. W tym czasie powołano przy OSP dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. Przeprowadzono zaplanowany remont strażnicy oraz samochodu i motopompy. Zarząd położył także duży nacisk na szkolenia i ćwiczenia spraw­nościowe członków jednostki, co w bardzo krótkim czasie zaowo­cowało uczestnictwem w zawodach sportowo-pożarniczych.

W dniu 7 lutego 2008 roku dotychczasowy prezes złożył rezygnację ze stanowiska w związku z otrzymaniem mandatu rad­nego. W tej sytuacji dokonano wyboru nowego zarządu, w którym prezesem  został  Grzegorz  Szymaniak,  wiceprezesem Andrzej Smura i naczelnikiem Krystian Siewczyński. Skład ten kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną we Wróblinie do dnia dzisiejszego, która liczy sobie 32 członków oraz dwie 10 osobowe Młodzieżo­we drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców stojąc na posterun­ku bezpieczeństwa mieszkańców  wsi.  Jednocześnie  druhowie strażacy, dzięki swojej działalności doprowadzili do tego, iż miej­scowa remiza stała się także centrum życia kulturalno-oświatowego organizując liczne spotkania i zabawy. Mieszkańcy wsi czują się bardzo związani ze swoją jednostką czego wyrazem mo­że być fakt, iż w każdym gospodarstwie jest mieszkaniec zasilają­cy szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblinie.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin