Ochotnicza Straż Pożarna w Sarbicku

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbicku została założona tuż po zakończeniu działań wojennych II wojny świato­wej. Pierwsze dokumenty z których wynika, iż głównymi jej zało­życielami byli m.in.: Kazimierz Przespolewski, Piotr Siwek oraz Władysław Zabłocki pochodzą z 17 maja 1948 roku.

Już w roku następnym podczas wyborów, naczelnikiem straży został Franciszek Biniek, który nadzorując pracę jednostki wystąpił w 1948 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Pożarnic­twa w Poznaniu z prośbą ojej rejestrację. Druhowie strażacy ob­darzyli swojego naczelnika ogromnym zaufaniem co pozwoliło Franciszkowi Bińkowi sprawować urząd naczelnika aż 17 kolej­nych lat.

Od początku swojej działalności jednostka realizowała cele jakie wyznaczał jej statut, jednak nie ograniczała się tylko do działań typowych dla tej organizacji.

Jednym z głównych zadań zarządu straży była realizacja budowy obiektu remizy, bez której normalnie nie mogła funkcjo­nować żadna jednostka. W latach sześćdziesiątych po wykonaniu planów i otrzymaniu niezbędnych zezwoleń, rozpoczęła się trwa­jąca kilka lat budowa strażnicy. Obiekt powstał w czynie społecz­nym, do którego przystąpiło obok druhów strażaków lokalne spo­łeczeństwo. Ich wspólny wysiłek został wynagrodzony oddaniem do użytku parterowej strażnicy, która w swoich wnętrzach pomie­ściła dotychczasowy sprzęt gaśniczy. W budynku znalazły się także pomieszczenia do prowadzenia pracy administracyjnej jed­nostki, nie mogło także zabraknąć sali, która od tej pory służyła jako główne miejsce do organizowania różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalno-oświatowym. Przy budowie strażnicy szczególnie zasłużyli się Franciszek Biniek oraz Józef Przespolewski.

W 1970 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Sarbicku ob­chodziła jubileusz 25-lecia powstania. Z tej okazji została zorga­nizowana uroczystość, która zgromadziła druhów strażaków, de­legacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz lokalne społeczeństwo. Podczas uroczystości straż otrzymała sztandar, który został ufun­dowany w dowód uznania przez mieszkańców wsi.

Kolejne lata upłynęły na prowadzeniu działalności prze­ciwpożarowej i działaniach prewencyjnych oraz aktywności kulturalno-oświatowej.

W 1995 roku podczas obchodów 50-lecia jednostki, stra­żacy z Sarbicka doczekali się przekazania pierwszego w historii wozu strażackiego marki Nysa, który znacznie usprawnił prace strażakom zapewniając im szybki dojazd na miejsce zdarzenia oraz możliwość transportu sprzętu przeciwpożarowego. Samo­chód ten służył druhom strażakom 10 lat.

W 2000 roku obok budynku remizy został ustawiony słup, na którym druhowie zamontowali elektryczną syrenę alarmową. Od tej pory to ona wzywała strażaków do akcji gaśniczych. Od tego roku strażacy także mogli korzystać z dwóch zbiorników wodnych, które stanowiły zabezpieczenie przeciwpożarowe dla okolicznych mieszkańców. Jednak po dokonaniu kanalizacji wsi zbiorniki straciły na znaczeniu i zostały zastąpione hydrantami.

W roku 2002 druhowie strażacy dokonali wyborów kolej­nego zarządu. Pełniący do tej pory funkcję prezesa Stanisław Ku­lig został wybrany na następną kadencję, a naczelnika Józefa Kaczmarka zastąpił Robert Zabłocki.

W roku 2005 druhowie wykonali prace remontowo-budowlane, które miały na celu poprawę funkcjonalności strażni­cy. Dobudowano kuchnię, sanitariaty oraz garaż. W tym samym roku przypadły także obchody 60-lecia jednostki. Uroczystości rocznicowe zostały połączone z dożynkami gminnymi, podczas których Ochotnicza Straż Pożarna w Sarbicku otrzymała nowy pojazd marki Żuk. W tym przypadku jak i poprzednim pojazd został ufundowany przez Mirosława Siwka właściciela prywatnej firmy.

Kolejne wybory odbyły się w 2006 roku. Tym razem no­wym prezesem wybrano Romualda Ochockiego, naczelnikiem pozostał Robert Zabłocki. Niniejszy zarząd pełni swoją funkcję do dnia dzisiejszego.

Poszczególne zarządy OSP w Sarbicku kładły duży nacisk na wyszkolenie druhów strażaków, starając się jednocześnie przy­ciągnąć do swojego grona młodych ludzi. Wynikiem tej działalno­ści było stworzenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziew­cząt i chłopców, które startując obok seniorów reprezentowały na zawodach sportowo-pożarniczych jednostkę z Sarbicka. W 2004 roku w Piętnie seniorzy zajęli I miejsce, a MDP chłopców II. W 2005 roku podczas zawodów w Gadowskich Holendrach senio­rzy zajęli I miejsce, podobnie jak MDP chłopców. Drużyna żeń­ska uplasowała się na III miejscu. W 2008 roku podczas zorgani­zowanych zawodów w Tamowej MDP dziewcząt odniosła zwy­cięstwo w swojej kategorii. Należy także zaznaczyć, iż dziewczęta z Sarbic reprezentowały w 2006 roku OSP Tuliszków podczas Wojewódzkich Zawodów MDP zdobywając I miejsce, co dało im przepustkę do startu w Krajowych Zawodach w Słubicach.

Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarbic­ku należy do grupy mniejszych jednostek, posiada na swoim wy­posażeniu samochód marki Żuk, motopompę M-800, węże ssawne i tłoczne, drabinę, bosaki oraz drobny sprzęt gaśniczy. Jednostka jest w pełni umundurowana i dobrze wyszkolona do działań prze­ciwpożarowych.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin