Program unieszkodliwiania i usuwania wyrobów zawierających azbest

wtorek, 20, marzec 2012
W roku 2012 podobnie jak w roku 2011 Gmina i Miasto Tuliszków przystąpiła wraz z innymi gminami Powiaty Tureckiego do realizacji programu unieszkodliwiania i usuwania wyrobów zawierających azbest /eternit/.

W lutym Rada Miejska w Tuliszkowie podjęła uchwałę o przekazaniu środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł dla Powiatu Tureckiego w celu realizacji powyższego zadania.
Z informacji pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Turku wynika, że na realizację zadania pozyskano łącznie 475 000,00 zł z następujących źródeł:     
1. 230 000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu (dotacja),
2. 100 000,00 zł – Powiat Turecki z własnego budżetu
3. 145 000,00 zł – środki pochodzące z gmin Powiatu Tureckiego.
W najbliższym czasie Zarząd Powiatu Tureckiego podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, który zostanie przekazany do gmin. Następnie zostanie podpisana umowa pomiędzy gminami a powiatem w sprawie przekazania środków finansowych zgodnie z podjętymi uchwałami.
Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy, który realizował będzie usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie to należy do Powiatu.
Po podpisaniu umowy z wykonawca wyłonionym w przetargu gminy będą mogły przyjmować wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Informacja o terminie przyjmowania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest zostanie umieszczona na stronie internetowej UGiM Tuliszków oraz rozpowszechniona w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez kurendy. Wnioski oraz załączniki do nich będą dostępne do pobrania ze strony internetowej w wersji elektronicznej oraz  w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Urząd Gminy i Miasta prowadzi ewidencję właścicieli budynków pokrytych eternitem. Mieszkańcy, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku zgłoszenia takich budynków do ewidencji proszeni są o pobranie i wypełnienie druku zamieszczonego poniżej i dostarczenie do Urzędu GiM do punktu informacyjnego. Druki te w wersji papierowej można pobrać i wypełnić również bezpośrednio w punkcie informacyjnym.
druk do pobrania

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin