Zmodernizowana Oczyszczalnia

czwartek, 13, grudzień 2012

11 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste oddanie oczyszczalni ścieków po modernizacji, w której udział wzięli władze GiM Tuliszków, radni, sołtysi, dyrektorzy  i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Maciej Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz, Starosta Turecki Z. Bartosik, Komendant Komendy Powiatowej Policji G. Gibaszek, Komendant Komisariatu w Tuliszkowie D. Jasiakiewicz, Przewodniczący Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina D. Tylak, Kierownik WIOŚ delegatura w Koninie, Z-ca Dyr. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Stanisław Bielik, ks. Proboszcz, przedstawiciele mediów.

Oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji w 1997 r. jako oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. Część biologiczną oparto o dwa reaktory sekwencyjne SBR. W 2000r. przeprowadzona została modernizacja polegająca głównie na zmianie systemu napowietrzania z średnio pęcherzykowego na drobno pęcherzykowe co poprawiło jej sprawność.

Kolejne rozbudowy sieci kanalizacyjnej i okres eksploatacji oczyszczalni wymusiło jej rozbudowę. W 2010 r. została opracowana dokumentacja projektowa i  złożony został wniosek „rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Gromadzkiej 1 w Tuliszkowie” do konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”. Wartość projektu 6 233 257,64 zł, wnioskowana kwota z UE 2 301 196,00zł.

Wnioskowana wysokość dofinansowania była ograniczona z uwagi na poprzedni wniosek GiM Tuliszków pn. Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie, kanalizacji sanitarnej na ul. Jabłonnej w Tuliszkowie oraz sieci wodociągowej w miejscowości Tuliszków - Zadworna i Smaszewskie Holendry, który uzyskał dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 1 698 695,99 zł. Maksymalna kwota o którą mogła ubiegać się GiM Tuliszków w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w okresie realizacji w/w programu wynosiła 4 000 000,00zł. Pozostała część o jaką Gmina mogła się ubiegać to właśnie 2 301 196,00zł. 25 października 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zabezpieczono odpowiednie kwoty w budżecie.

20 maja 2011 ogłoszono przetarg na wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków. Wpłynęło 10 ofert. 24 czerwca 2011 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe wybierając ofertę P.P.H.U. Automatyk Barbara Kondratowicz za cenę 4 978 340,62 zła w dniu 16 lipca 2011 r. podpisana została umowa na wykonanie inwestycji.

W wyniku postępowania przetargowego zmniejszyła się ostateczna wartość inwestycji, która wyniosła 4 978 340,62 zł.

Całkowity koszt projektu 5 116 659,26 zł, w tym 1 986 930,00zł pozyskano z PROW-u, co po przetargowych korektach stanowi 49% wartości inwestycji netto 3 129 729,26 zł to kwota z  budżetu gminy, w tym pożyczka preferencyjna z WFOŚIGW w Poznaniu w kwocie 1 986 930,00zł.

W ramach rozbudowy zastosowana została nowoczesna technologia biologicznego oczyszczania ścieków w sekwencyjnych reaktorach biologicznych typu SBR. W oczyszczalni zastosowano nowy, zintegrowany układ do mechanicznego oczyszczania ścieków składający się z sita i piaskownika, zabudowany w budynku, spełnia w jednym urządzeniu dwie funkcje tj. usuwania skratek i piasku.

Układ biologicznego oczyszczania ścieków oparty jest na dwóch reaktorach biologicznych, w których zastosowano nowoczesne turbiny napowietrzające, które pracują w oparciu o nowatorskie rozwiązanie sterowania i automatyki, kontroli procesu oczyszczania układem algorytmu amonowo – tlenowego, pozwalające na oszczędność energii. Sterowanie pracą urządzeń oczyszczalni odbywa się z dyspozytorni, która została wyposażona w centralny układ sterowniczy z wizualizacją i rejestracją danych procesu oczyszczania ścieków. Dane mogą być archiwizowane w układzie dziennym, miesięcznym i rocznym. Ostatnim elementem rozbudowy była gospodarka osadowa, w której zastosowano energooszczędną prasę do odwadniania osadu, z nowatorskim rozwiązaniem odzysku wody płuczącej, to rozwiązanie pozwala zmniejszyć znacznie koszty eksploatacji. Osad na oczyszczalni będzie odwadniany oraz higienizowany wapnem. Tak wytworzony osad może zostać zagospodarowany rolniczo na terenie Gminy. Ponadto zmodernizowano i dostosowano do zwiększonej przepustowości oczyszczalni agregat prądotwórczy. Zmodernizowano układ placów i dróg poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Dane techniczne:

- 1000 m3/d

- przyjmowanie ścieków dowożonych w ilości 100m3/d

- reaktory biologiczne – 2 szt.  o średnicy 16 m każdy

- zagęszczacz osadu o średnicy 10 m

- zbiornik ścieków oczyszczonych o średnicy 10 m

/Więcej zdjęć w zakładce Galeria/2012/Oddanie oczyszczalni/

 

  • moder.ocz.2.12
  • moder.ocz.22.12
  • moder.ocz.30.11
  • moder.ocz.33.12
  • moder.ocz.39.12
  • moder.ocz.7.12

Simple Image Gallery Extended

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin