OTWARTY KONKURS OFERT

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

  • Zarządzenie Burmistrza nr 0050.6.2013 w sprawie podziału dotacji z budżetu GiM Tuliszków na 2013 r. dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dnia 14.02.2013r. - pobierz
  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.6.2013 Burmistrza GiM tuliszków z dnia 14.02.2013 r. - pobierz

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego - pobierz

Zmodernizowana Oczyszczalnia

11 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste oddanie oczyszczalni ścieków po modernizacji, w której udział wzięli władze GiM Tuliszków, radni, sołtysi, dyrektorzy  i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Radny Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Maciej Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz, Starosta Turecki Z. Bartosik, Komendant Komendy Powiatowej Policji G. Gibaszek, Komendant Komisariatu w Tuliszkowie D. Jasiakiewicz, Przewodniczący Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina D. Tylak, Kierownik WIOŚ delegatura w Koninie, Z-ca Dyr. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Stanisław Bielik, ks. Proboszcz, przedstawiciele mediów.

Czytaj więcej...

Manewry strażackie

W dniu 17.11.2012 r. w miejscowości Tarnowa doszło do pożaru lasu. W wyniku sprzyjających rozwojowi pożaru warunków pożar szybko rozprzestrzenił się na znaczną powierzchnię. Na miejsce zdarzenia przybyły zadysponowane zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Tuliszkowa, Grzymiszewa i Piętna. Do opanowania sytuacji potrzebna była znaczna ilość wody, piaskowe drogi i utrudniony dojazd do miejsca pożaru uniemożliwiły dowożenie wody przez ciężarowe samochody gaśnicze. Na miejsce zadysponowano kolejne zastępy OSP z terenu gminy Tuliszków w celu zorganizowania zaopatrzenia wodnego do miejsca pożaru z wykorzystaniem metody przepompowywania i przetłaczania wody. Na miejsce pożaru przybyło dodatkowo 8 zastępów OSP.

Czytaj więcej...

ZMIANA ORGANIZACJI POLICJI

Z dniem 15 listopada 2012 r. zmieniła się organizacja Policji. Posterunek Policji w Tuliszkowie przekształcony został w Komisariat Policji, który obsługuje Gminę Tuliszków i Gminę Władysławów. W związku z  tą zmianą w dniu 14 listopada w Urzędzie GiM w Tuliszkowie odbyło się  spotkanie z  pracownikami Komisariatu, na którym  Komendant Powiatowy Policji w Turku G,. Gibaszek wręczył dotychczasowemu Kierownikowi Posterunku Policji Dariuszowi Jasiakiewiczowi nominację na p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin