Konkurs na realizację zadania pn. Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych

TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 4 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XIV/96/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ogłasza:
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10 000 zł,
- termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2008 r.,
- termin złożenia oferty – do dnia 30 października 2008 r. do godz. 10:00,
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
- otwarcie kopert nastąpi 3 listopada 2008 r. o godz. 11:00 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: nie realizowano w 2007 r., nie realizowano również w 2008 r.
I. Miejsce i tryb składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
b) aktualny statut;
c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2008 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.
3. Wykonawca, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z kompletem załączników.
II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 listopada 2008 roku.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl (w dziale: aktualności) oraz www.bip.tuliszkow.pl .
3. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
4. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i poprawna. Wnioski w I i II etapie rozpatrzy powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.
5. Komisja opiniująca dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)
b) zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
c) liczba odbiorców projektu,
d) doświadczenie podmiotu (kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),
d)wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową, zgodnie z przyjętym zarządzeniem burmistrza regulaminem.
6. Szczegółowe warunki przeprowadzania postępowania konkursowego określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, dostępny na stronie internetowej: www.bip.tuliszków.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków u Pana Tomasza Pałasza (pok. 26)
III. Informacje dodatkowe:
1. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.
TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych

21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.
Organizatorem i koordynatorem całej akcji była Szkoła Podstawowa w Smaszewie wraz z P. Dyrektor-Grażyną Pośpiech i tutejszy nauczyciel wychowania fizycznego – P. Mariola Dyguda. Współorganizatorem Turnieju było Starostwo Powiatowe w Turku oraz Rada Rodziców przy SP w Smaszewie.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich gości i drużyn z zaprzyjaźnionych szkół. Później drużyny wzięły udział w 14 zabawach ruchowych. Trzeba przyznać, że emocje tego dnia sięgały zenitu.
W międzyczasie wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców przy SP w Smaszewie.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie powiatowego turnieju, w wyniku czego wyłoniono zwycięzców i wręczono puchary i dyplomy. Pierwsze miejsce zajęła SP ze Smaszewa, która otrzymała Puchar Starosty ufundowany przez Starostę Powiatu w Turku. Drugie miejsce zajęła SP z Kotwasic, a trzecie- SP ze Słodkowa.
Wśród fundatorów tegorocznych nagród znaleźli się: Starosta Powiatu w Turku, Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie – P. Piotr Hryniuk, Przewodniczący Komisji Oświaty w Tuliszkowie – P. Tomasz Maćkowski i Dyrektor SP ze Smaszewa – P.Grażyna Pośpiech.
Należy dodać, że Turniej Zabaw Ruchowych organizowany jest w Smaszewie już od siedmiu lat i cieszy się on dużą popularnością.
21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.

Czytaj więcej...

Puchar Polski dla Tulisii

14 maja 2008 r. na stadionie w Tuliszkowie odbył się finał Pucharu Polski. W finale rozgrywanym pomiędzy drużynami Tulisia Tuliszków oraz Victoria Września. Faworytem spotkania była drużyna z Wrześni, która w ligowej tabeli stoi zdecydowanie wyżej niż Tulisia.
Drużyna z Tuliszkowa cały mecz atakowała, dając wrzesieńskiej ofensywie wiele pracy. Kilka niewykorzystanych akcji spowodwało, że kibice Tulisi zaczęli tracić nadzieję. Wtedy właśnie w 80 minucie Jacek Kancelarowicz został sfaulowany w polu karnym przez bramkarza Victorii. Sędzia bez namysłu podyktował rzut karny, który wykorzystał Mariusz Karczewski. Gol strzelony przez Karczewskiego był zasłużony, gdyż zawodnik wieloklrotnie zagrażał bramce przeciwników.
Wynik meczu do końca pozostał niezmieniony, dając tym samym Tulisi zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu okręgu konińskiego.
Przedstawiciele Okręgowego Związku Piłkarskiego oraz władze samorządowe wręczyły medale oraz Puchar. Bohaterem meczu dla kibiców Tulisi był na pewno Mariusz Karczewski, który rozegrał wspaniały mecz i jako kapitan poprowadził Tulisię do zwycięstwa. Przyznać jednak trzeba, iż cała drużyna walczyła jak nigdy, prezentując grę na wysokim poziomie, dostarczając widzą dużo emocji .
W drużynie Tulisi zagrali:Delwo, Dutkiewicz (71`Kancelarowicz), Goiński, P. Raszewski, Dubel, markowski (59` Kunicki), D. Łączny, Gorgolewski (90` T. Raszewski), Woxniak, karczewski, K. Łączny (86`Nowakowski).
14 maja 2008 r. na stadionie w Tuliszkowie odbył się finał Pucharu Polski. W finale rozgrywanym pomiędzy drużynami Tulisia Tuliszków oraz Victoria Września. Faworytem spotkania była drużyna z Wrześni, która w ligowej tabeli stoi zdecydowanie wyżej niż Tulisia.

Czytaj więcej...

Turniej Orlików

Udział w nim wzięło 5 drużyn, które reprezentowały gminy Władysławów, Turek, Rychwał, Przykonę i Tuliszków.
Turniej rozpoczął się od odprawy, na której trener Tomasz Raszewski ustawił drużynę i przedstawił zadania każdemu z zawodników.
Nie powiodło się tuliszkowskim orlikom. Jednak wykazując zrównoważone podejście do gry pokazali, że są drużyną dojrzałą w podejściu do piłki nożnej i za to należy im się uznanie. Nie sztuką jest umieć wygrywać, a sztuką jest przegrać i zachować twarz.
Poniżej Tuliszkowskie Orliki.
Udział w nim wzięło 5 drużyn, które reprezentowały gminy Władysławów, Turek, Rychwał, Przykonę i Tuliszków.

Czytaj więcej...

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

7 lutego 2008 roku w Zespole Szkół w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorami turnieju był Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Kierownik Komisariatu Policji w Tuliszkowie oraz Zespół Szkół w Tuliszkowie.
Udział w turnieju wzięło 16 osób: Mateusz Kruczkowski, Damian Hryniuk, Tomasz Tomczak, Karol Rybicki, Błażej Bałdyka, Karol Wesołowski, Andrzej Krukowski, Krystian Chorążewski, Michał Kruczkowski, Karol Małolepszy, Marcin Krucki, Piotr Radziemski, Karol Wszędybył, Tomasz Begier, Jarosław Gorgolewski oraz Sławomir Grenda.
Zawodnicy grali metodą pucharową w wyniku której w finale spotkali się Jarosław Gorgolewski oraz Mateusz Kruczkowski.
Pierwszy set należał zdecydowanie do Mateusza Kruczkowskiego. W drugim znaczną część seta prowadził Jarosław Gorgolewski, który ostatecznie przegrał drugiego seta jednym punktem.
Tym samym puchar Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z rąk Grzegorza Ciesielskiego- Burmistrza Tuliszkowa oraz Dariusza Jasiakiewicza- kierownika komisariatu Policji w Tuliszkowie otrzymał Mateusz Kruczkowski.
Zawodnicy którzy zajęli dalsze miejsca czyli Jarosław „Gorgol” Gorgolewski (2 miejsce) oraz Karol Wesołowski i Michał Kruczkowski (oboje 3 miejsce) otrzymali nagrody.
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplom za udział. W kilku zdaniach na koniec Grzegorz Ciesielski- Burmistrz Tuliszkowa podziękował zawodnikom z całej gminy za udział i walkę na wysokim poziomie. Zapowiedział, iż Turniej Tenisa Stołowego już na stałe wchodzi do kalendarza imprez sportowych na terenie gminy i na pewno będzie kontynuowany.
7 lutego 2008 roku w Zespole Szkół w Tuliszkowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorami turnieju był Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Kierownik Komisariatu Policji w Tuliszkowie oraz Zespół Szkół w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

Turniej Piłki Halowej Jednostek OSP

2 lutego 2008 roku na Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP z terenu gminy Tuliszków zorganizowany przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie oraz Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
Udział w Turnieju zgłosiło 6 drużyn:
OSP Tuliszków
OSP Wielopole
OSP Grzymiszew
OSP Kiszewy
OSP Wróblina
OSP Smaszew
Niestety na miejsce nie dotarła reprezentacja OSP Wielopole, wobec czego udział w turnieju wzięło 5 drużyn.
W pierwszej fazie rozegrano eliminacje w grupie składającej się z wszystkich drużyn. Po tym etapie wiadomo już było, iż piąte miejsce zajęła OSP Kiszewy a czwarte OSP Wróblina. Do ścisłego finału weszły 3 drużyny: OSP Tuliszków, OSP Grzymiszew i OSP Smaszew.
Po zaciętej rozgrywce trzecie miejsce zajęła jednostka OSP Smaszew, drugie miejsce zajęła OSP Grzymiszew. Pierwsze miejsce, bez żadnego przegranego meczu zdobyła jednostka OSP z Tuliszkowa, tym samym awansując do rozgrywek powiatowych, gdzie będzie reprezentować gminę Tuliszków.
Każda z drużyn biorących udział w turnieju otrzymała dyplom oraz nagrody, a zwycięskie drużyny puchary, które wręczył Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego OSP w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski oraz Wiceprezes ds. młodzieży Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Tuliszkowie Zdzisław Pietrzak.
Mecze sędziował Andrzej Krukowski.
OSP Tuliszków- I miejsce
OSP Grzymiszew- II miejsce
OSP Smaszew- III miejsce
OSP Wróblina- IV miejsce
OSP Kiszewy- V miejsce
2 lutego 2008 roku na Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek OSP z terenu gminy Tuliszków zorganizowany przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie oraz Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin