VIII Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej

W dniu 7 października 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Odział Terenowy w Turku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się VIII Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej pod hasłem „ Narkotykom Stop”. Fundatorami nagród w postaci pucharów i sprzętu sportowego byli Burmistrz Tuliszkowa pan Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie pan Bolesław Mazurek i Dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie pani Halina Wenc, a także Posterunek Policji w Tuliszkowie . W zawodach wystartowały szkoły gimnazjalne z Turku Gimnazjum nr 2, Malanowa, Dobrej, Przykony, Brudzewa, Władysławowa, Tuliszkowa i Słodkowa.
Turniej rozpoczął Burmistrz G.iM. Tuliszków, Grzegorz Ciesielski od przywitania wszystkich którzy przyjechali. Wszystkim uczestniczkom turnieju życzył udanej rywalizacji w duchu sportowej rywalizacji i wielu strzelonych bramek.
W wyniku losowanie utworzono dwie grupy , które rozegrały swoje mecze w systemie każdy z każdym . Pierwsza grupę stanowiły reprezentacje szkół z Dobrej, Słodkowa, Brudzewa, Malanowa , a drugą Władysławów, Turek, Tuliszków Przykona. W pierwszej grupie najlepsza drużyna okazała się szkoła z Przykony ,a druga była szkoła z Władysławowa, natomiast w drugiej grupie zwyciężyła szkoła ze Słodkowa wyprzedzając Brudzew. W półfinale znalazły się Władysławów i Brudzewa jednak lepszą okazała się drużyna z Brudzewa, wygrywając swój brąz jedną bramką. Identyczny wynik był również w finale , gdzie najlepszą drużyną okazała się szkoła ze Słodkowa, która pokonała Przykonę.
Wyniki :
I Słodków
II Przykona
III Brudzew
IV Władysławów.
Najlepszą zawodniczką , która strzeliła najwięcej goli okazała się Nikola Majcherek z Przykony ,a bramkarzem Klaudia Urbaniak ze Słodkowa. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe zawieszki do telefonu z nadrukiem narkotykom stop oraz skosztowali smacznego obiadu przygotowanego przez szkołę w Tuliszkowie. Sędzią głównym zawodów był Dariusz Jasiakiewicz i Roman Wesołowski . Organizatorzy serdecznie dziękują opiekunom za przygotowanie wszystkich drużyn.
W dniu 7 października 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Odział Terenowy w Turku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się VIII Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej pod hasłem „ Narkotykom Stop”.

Czytaj więcej...

Konkurs na realizację zadania pn. Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych

TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 4 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XIV/96/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ogłasza:
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10 000 zł,
- termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2008 r.,
- termin złożenia oferty – do dnia 30 października 2008 r. do godz. 10:00,
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
- otwarcie kopert nastąpi 3 listopada 2008 r. o godz. 11:00 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: nie realizowano w 2007 r., nie realizowano również w 2008 r.
I. Miejsce i tryb składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
b) aktualny statut;
c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2008 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.
3. Wykonawca, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z kompletem załączników.
II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 listopada 2008 roku.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl (w dziale: aktualności) oraz www.bip.tuliszkow.pl .
3. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
4. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i poprawna. Wnioski w I i II etapie rozpatrzy powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.
5. Komisja opiniująca dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)
b) zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
c) liczba odbiorców projektu,
d) doświadczenie podmiotu (kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),
d)wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową, zgodnie z przyjętym zarządzeniem burmistrza regulaminem.
6. Szczegółowe warunki przeprowadzania postępowania konkursowego określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, dostępny na stronie internetowej: www.bip.tuliszków.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków u Pana Tomasza Pałasza (pok. 26)
III. Informacje dodatkowe:
1. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.
TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych

21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.
Organizatorem i koordynatorem całej akcji była Szkoła Podstawowa w Smaszewie wraz z P. Dyrektor-Grażyną Pośpiech i tutejszy nauczyciel wychowania fizycznego – P. Mariola Dyguda. Współorganizatorem Turnieju było Starostwo Powiatowe w Turku oraz Rada Rodziców przy SP w Smaszewie.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich gości i drużyn z zaprzyjaźnionych szkół. Później drużyny wzięły udział w 14 zabawach ruchowych. Trzeba przyznać, że emocje tego dnia sięgały zenitu.
W międzyczasie wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców przy SP w Smaszewie.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie powiatowego turnieju, w wyniku czego wyłoniono zwycięzców i wręczono puchary i dyplomy. Pierwsze miejsce zajęła SP ze Smaszewa, która otrzymała Puchar Starosty ufundowany przez Starostę Powiatu w Turku. Drugie miejsce zajęła SP z Kotwasic, a trzecie- SP ze Słodkowa.
Wśród fundatorów tegorocznych nagród znaleźli się: Starosta Powiatu w Turku, Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie – P. Piotr Hryniuk, Przewodniczący Komisji Oświaty w Tuliszkowie – P. Tomasz Maćkowski i Dyrektor SP ze Smaszewa – P.Grażyna Pośpiech.
Należy dodać, że Turniej Zabaw Ruchowych organizowany jest w Smaszewie już od siedmiu lat i cieszy się on dużą popularnością.
21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.

Czytaj więcej...

Puchar Polski dla Tulisii

14 maja 2008 r. na stadionie w Tuliszkowie odbył się finał Pucharu Polski. W finale rozgrywanym pomiędzy drużynami Tulisia Tuliszków oraz Victoria Września. Faworytem spotkania była drużyna z Wrześni, która w ligowej tabeli stoi zdecydowanie wyżej niż Tulisia.
Drużyna z Tuliszkowa cały mecz atakowała, dając wrzesieńskiej ofensywie wiele pracy. Kilka niewykorzystanych akcji spowodwało, że kibice Tulisi zaczęli tracić nadzieję. Wtedy właśnie w 80 minucie Jacek Kancelarowicz został sfaulowany w polu karnym przez bramkarza Victorii. Sędzia bez namysłu podyktował rzut karny, który wykorzystał Mariusz Karczewski. Gol strzelony przez Karczewskiego był zasłużony, gdyż zawodnik wieloklrotnie zagrażał bramce przeciwników.
Wynik meczu do końca pozostał niezmieniony, dając tym samym Tulisi zwycięstwo w Pucharze Polski na szczeblu okręgu konińskiego.
Przedstawiciele Okręgowego Związku Piłkarskiego oraz władze samorządowe wręczyły medale oraz Puchar. Bohaterem meczu dla kibiców Tulisi był na pewno Mariusz Karczewski, który rozegrał wspaniały mecz i jako kapitan poprowadził Tulisię do zwycięstwa. Przyznać jednak trzeba, iż cała drużyna walczyła jak nigdy, prezentując grę na wysokim poziomie, dostarczając widzą dużo emocji .
W drużynie Tulisi zagrali:Delwo, Dutkiewicz (71`Kancelarowicz), Goiński, P. Raszewski, Dubel, markowski (59` Kunicki), D. Łączny, Gorgolewski (90` T. Raszewski), Woxniak, karczewski, K. Łączny (86`Nowakowski).
14 maja 2008 r. na stadionie w Tuliszkowie odbył się finał Pucharu Polski. W finale rozgrywanym pomiędzy drużynami Tulisia Tuliszków oraz Victoria Września. Faworytem spotkania była drużyna z Wrześni, która w ligowej tabeli stoi zdecydowanie wyżej niż Tulisia.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin