VIII Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej

W dniu 7 października 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Odział Terenowy w Turku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się VIII Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej pod hasłem „ Narkotykom Stop”. Fundatorami nagród w postaci pucharów i sprzętu sportowego byli Burmistrz Tuliszkowa pan Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuliszkowie pan Bolesław Mazurek i Dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie pani Halina Wenc, a także Posterunek Policji w Tuliszkowie . W zawodach wystartowały szkoły gimnazjalne z Turku Gimnazjum nr 2, Malanowa, Dobrej, Przykony, Brudzewa, Władysławowa, Tuliszkowa i Słodkowa.
Turniej rozpoczął Burmistrz G.iM. Tuliszków, Grzegorz Ciesielski od przywitania wszystkich którzy przyjechali. Wszystkim uczestniczkom turnieju życzył udanej rywalizacji w duchu sportowej rywalizacji i wielu strzelonych bramek.
W wyniku losowanie utworzono dwie grupy , które rozegrały swoje mecze w systemie każdy z każdym . Pierwsza grupę stanowiły reprezentacje szkół z Dobrej, Słodkowa, Brudzewa, Malanowa , a drugą Władysławów, Turek, Tuliszków Przykona. W pierwszej grupie najlepsza drużyna okazała się szkoła z Przykony ,a druga była szkoła z Władysławowa, natomiast w drugiej grupie zwyciężyła szkoła ze Słodkowa wyprzedzając Brudzew. W półfinale znalazły się Władysławów i Brudzewa jednak lepszą okazała się drużyna z Brudzewa, wygrywając swój brąz jedną bramką. Identyczny wynik był również w finale , gdzie najlepszą drużyną okazała się szkoła ze Słodkowa, która pokonała Przykonę.
Wyniki :
I Słodków
II Przykona
III Brudzew
IV Władysławów.
Najlepszą zawodniczką , która strzeliła najwięcej goli okazała się Nikola Majcherek z Przykony ,a bramkarzem Klaudia Urbaniak ze Słodkowa. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe zawieszki do telefonu z nadrukiem narkotykom stop oraz skosztowali smacznego obiadu przygotowanego przez szkołę w Tuliszkowie. Sędzią głównym zawodów był Dariusz Jasiakiewicz i Roman Wesołowski . Organizatorzy serdecznie dziękują opiekunom za przygotowanie wszystkich drużyn.
W dniu 7 października 2008 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Odział Terenowy w Turku na stadionie miejskim w Tuliszkowie odbyły się VIII Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej pod hasłem „ Narkotykom Stop”.

Czytaj więcej...

Konkurs na realizację zadania pn. Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych

TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), § 7 ust. 4 załącznika uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie Nr XIV/96/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ogłasza:
otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ww. ustawy na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie:
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:
1. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych”
- na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 10 000 zł,
- termin realizacji zadania – od daty podpisania umowy do 15 grudnia 2008 r.,
- termin złożenia oferty – do dnia 30 października 2008 r. do godz. 10:00,
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych” , w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
- otwarcie kopert nastąpi 3 listopada 2008 r. o godz. 11:00 w sali nr 25 w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków
- informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach: nie realizowano w 2007 r., nie realizowano również w 2008 r.
I. Miejsce i tryb składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy i umocowanie osób go reprezentujących;
b) aktualny statut;
c) elektroniczną wersję oferty sporządzoną na formularzu wymienionym w punkcie 1.;
d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności; ponadto w przypadku oferentów realizujących inne zadania w roku 2008 dotowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków
e) oświadczenie o prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jakie je uzyskał i na warunkach określonych w umowie.
3. Wykonawca, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie, wraz z kompletem załączników.
II. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 listopada 2008 roku.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl (w dziale: aktualności) oraz www.bip.tuliszkow.pl .
3. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
4. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i poprawna. Wnioski w I i II etapie rozpatrzy powołana zarządzeniem Burmistrza komisja.
5. Komisja opiniująca dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania (efektywność, rzetelność, jakość)
b) zasadność i rzetelność określenia kosztów, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
c) liczba odbiorców projektu,
d) doświadczenie podmiotu (kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć),
d)wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją samorządową, zgodnie z przyjętym zarządzeniem burmistrza regulaminem.
6. Szczegółowe warunki przeprowadzania postępowania konkursowego określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, dostępny na stronie internetowej: www.bip.tuliszków.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków u Pana Tomasza Pałasza (pok. 26)
III. Informacje dodatkowe:
1. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
2. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania.
TULISZKÓW, DNIA 29 września 2008 r.
BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Czytaj więcej...

Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych

21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.
Organizatorem i koordynatorem całej akcji była Szkoła Podstawowa w Smaszewie wraz z P. Dyrektor-Grażyną Pośpiech i tutejszy nauczyciel wychowania fizycznego – P. Mariola Dyguda. Współorganizatorem Turnieju było Starostwo Powiatowe w Turku oraz Rada Rodziców przy SP w Smaszewie.
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem wszystkich gości i drużyn z zaprzyjaźnionych szkół. Później drużyny wzięły udział w 14 zabawach ruchowych. Trzeba przyznać, że emocje tego dnia sięgały zenitu.
W międzyczasie wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców przy SP w Smaszewie.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji nastąpiło podsumowanie powiatowego turnieju, w wyniku czego wyłoniono zwycięzców i wręczono puchary i dyplomy. Pierwsze miejsce zajęła SP ze Smaszewa, która otrzymała Puchar Starosty ufundowany przez Starostę Powiatu w Turku. Drugie miejsce zajęła SP z Kotwasic, a trzecie- SP ze Słodkowa.
Wśród fundatorów tegorocznych nagród znaleźli się: Starosta Powiatu w Turku, Burmistrz Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie – P. Piotr Hryniuk, Przewodniczący Komisji Oświaty w Tuliszkowie – P. Tomasz Maćkowski i Dyrektor SP ze Smaszewa – P.Grażyna Pośpiech.
Należy dodać, że Turniej Zabaw Ruchowych organizowany jest w Smaszewie już od siedmiu lat i cieszy się on dużą popularnością.
21 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej w Smaszewie odbył się Powiatowy Turniej Zabaw Ruchowych. Wzięły w nim udział szkoły z dwóch powiatów: tureckiego i kaliskiego. Wśród szkolnych reprezentacji nie zabrakło SP ze Słodkowa, Sarbic, Dzierzbina, Kotwasic, Galewa i oczywiście ze Smaszewa.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin